Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thứ Ba, 09/07/2013 - 13:56

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 
 

 


Số:  42  /KH-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 


Lạng Sơn, ngày  04  tháng 7  năm 2013

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

 
 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 02/04/2013 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân’’ năm 2013; Quyết định số 104/QĐ-HĐPH ngày 17/6/2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Ban tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

         

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           1. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), vai trò trách nhiệm của trách nhiệm của Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong PCTN, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh PCTN có hiệu quả; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy sự tham gia chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông tích cực PCTN; xây dựng nếp sống văn hóa và thói quen PCTN trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

          2. Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí. Huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, trách nhiệm cán bộ, công chức, lao động trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

          1. Đối tượng dự thi

          - Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         - Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tiểu ban nội dung không được tham dự cuộc thi.

         2. Nội dung thi

         Những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tham nhũng, được cụ thể hoá dưới hình thức các câu hỏi; Hiểu biết cá nhân về tình trạng tham nhũng, phát hiện gương điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

         3. Hình thức thi

          Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (bài viết trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy).

Thể lệ và nội dung câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở Tư pháp; địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/tp/

 

           III. THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

             1.     Thời gian

Phát động cuộc thi: Tháng 7/2013;

            - Thời gian nhận bài dự thi: kể từ sau ngày Ban tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ và câu hỏi cuộc thi.

           - Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: 17 giờ 00 ngày 15/10/2013; Bài gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu của bưu điện nơi gửi.

           - Thời gian chấm bài dự thi, tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi: tháng 12/2013.

           2. Các bước tiến hành

          a. Đối với Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

         * Trong tháng 7/2013

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi thống nhất và ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi, câu hỏi và đề cương đáp án cuộc thi.

- Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tiểu Ban nội dung cuộc thi.

          - Phát động cuộc thi.

          - Công bố thể lệ và câu hỏi cuộc thi.

          * Từ tháng 7 đến hết ngày 15/10 năm 2013

         - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, thể lệ, câu hỏi và các văn bản liên quan đến cuộc thi nhằm giúp cho các đối tượng dự thi có tư liệu tham khảo.

         - Tổ chức thu, nhận bài dự thi; tổng hợp các bài dự thi hợp lệ, giao Ban giám khảo chấm thi.

         * Từ ngày 15/10 đến hết tháng 12/2013:

        - Tổ chức chấm thi, tổng hợp điểm thi.

          - Họp Ban Tổ chức thông qua kết quả chấm thi, quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt giải.

        - Tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi.

       - Tổng hợp kết quả cuộc thi báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

       b. Trách nhiệm của các Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động huyện, thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

       - Trên cơ sở Kế hoạch này, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện kế hoạch này. Lựa chọn hình thức phù hợp, phát động cuộc thi trong đơn vị, địa phương mình (ngay sau khi Ban tổ chức cuộc thi phát động).

         - Tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ, câu hỏi cuộc thi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

        - Nhận, tổng hợp bài dự thi gửi đến Sở Tư pháp Lạng Sơn trước 17 giờ 00, ngày 15/10/2013.

          IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          Kinh phí tổ chức cuộc thi được sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân’’ năm 2013 do Sở Tư pháp quản lý.

        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Tư pháp

        - Tham mưu cho Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập các tổ chức giúp việc cuộc thi.

        - Lập dự trù kinh phí, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

         - Tham mưu cho Ban tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi. Giúp Ban tổ chức cuộc thi triển khai, phát động, đôn đốc thực hiện cuộc thi trong địa bàn toàn tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi đảm bảo thời gian quy định; báo cáo kết quả cuộc thi với UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

          2. Liên đoàn Lao động tỉnh

         - Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai cuộc thi đến toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

         - Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi.

          - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai cuộc thi; chủ trì hướng dẫn các cấp công đoàn phát động cuộc thi đảm bảo đúng thời gian tiến độ quy định.

         - Các Liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, nhận bài dự thi của đơn vị, tổng hợp danh sách và gửi bài dự thi về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật). Địa chỉ 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Số điện thoại liên hệ: 0253.717.827.

         3. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện và động viên đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

          4. Đề nghị Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức các chương trình, chuyên mục giới thiệu về cuộc thi, các nội dung có liên quan đến cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh biết và có tư liệu làm bài dự thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham nhũng", đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả./.

 

  Nơi nhận:  

- Đ/c Tô Hùng Khoa- PCT UBND tỉnh,

  Chủ tịch Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh; (BC)

- Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Liên đoàn Lao động các huyện, TP, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc CĐN TW;

- Thành viên BTC, BGK, TTK Cuộc thi;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Lưu STP, LĐLĐ tỉnh.              

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Nguyễn Thanh Sơn

 

Đính kèmDung lượng
ke hoach to chuc cuoc thi PCTN 123.doc66 KB
Xem tin theo ngày
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 545,267

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:23:55

  Chi tiết:

   Hôm nay: 122

   Tuần này: 6327

   Tháng này: 18925

   Năm nay: 69364

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336