Các sở, ngành, huyện, TP

Sở Tư pháp thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải thể một số phòng chuyên môn thuộc Sở

Thứ Ba, 13/02/2018 - 10:20

    Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

     Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở từ 07 phòng chuyên môn và tương đương, giảm xuống còn 05 phòng chuyên môn và tương đương: Ngoài Văn phòng và Thanh tra, Sở có 03 phòng chuyên môn: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, các phòng chuyên môn của Sở có thay đổi là: Đổi tên “Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật” thành “Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật”; sáp nhập các phòng: “Phòng Hành chính tư pháp”, “Phòng Bổ trợ tư pháp” thành “Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp”; giải thể “Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật” (chuyển chức năng, nhiệm vụ về quản lý xử lý vi phạm hành chính cho Thanh tra Sở thực hiện; chuyển chức năng, nhiệm vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật thực hiện).

     Thực hiện các quyết định trên, Sở Tư pháp đã ban hành các Quyết định đổi tên, sáp nhập, giải thể các phòng; Quyết định bố trí, sắp xếp công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ tại các của Sở do đổi tên, sáp nhập, giải thể và thực hiện từ ngày 10/02/2018.

 

                                               Vũ Quang Hưng

 

 

 

Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 517,220

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:20:52

  Chi tiết:

   Hôm nay: 271

   Tuần này: 6437

   Tháng này: 16169

   Năm nay: 41179

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336