Các sở, ngành, huyện, TP

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016 của Sở Tư pháp

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 17:22

       Năm 2016, với sự cố gắng của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở, Sở Tư pháp đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, thể hiện qua kết quả của một số nội dung chính sau:

      Về cải cách thể chế

      Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh năm 2016 và Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2016.

     Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2016 triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

     Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 về việc công bố Danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản.

      Về cải cách thủ tục hành chính

     Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban 03 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 11/12/2015 về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/12/2015 về việc rà soát thủ tục hành chính, quy định liên quan trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 07/3/2016 kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

      Sở ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 19/01/2016 về việc thực hiện chuyên mục “Cải cách TTHC” trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2016.

Tổ chức kiểm tra, phân tích, tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính, quy định liên quan trên địa bàn tỉnh năm 2016 theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh; kết quả có 01 đề xuất phương án đơn giản hóa đạt yêu cầu.

       Kịp thời kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC và phối hợp với các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 69 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, với tổng số 1.225 thủ tục hành chính chuẩn hóa; trong đó cấp tỉnh có 900 thủ tục hành chính, cấp huyện có 228 thủ tục hành chính, cấp xã có 97 thủ tục hành chính. Đã cập nhật và đề nghị Cục KSTTHC công khai 1.159 hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

       Tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 04 phản ánh về quy định hành chính theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại 08 đơn vị, trong đó có 04 đơn vị sở, 04 đơn vị huyện.

       Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

      Sở đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức, biên chế các phòng thuộc Sở và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh, Quyết định 136/QĐ-STP ngày 01/09/2015 của Giám đốc Sở.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 10/12/2015 của Sở Tư pháp về Thanh tra, kiểm tra công tác Tư pháp năm 2016. Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 29/01/2016 về việc triển khai công tác tư pháp năm 2016.

      Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó 02/03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Phòng Công chứng số 1) là đơn vị tự chủ một phần về kinh phí, 01/03 đơn vị (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ.

       Về thực hiện cơ chế một cửa

       Hiện Sở có 53/116 TTHC hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được trang bị đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2016, Sở tiếp nhận 4.203 hồ sơ, đã trả kết quả 4.102 hồ sơ, trong đó trả đúng hẹn 3.973 hồ sơ, chậm hẹn 183 hồ sơ (chủ yếu chậm thời gian trong việc phối hợp thực hiện với cơ quan khác); còn 14 hồ sơ đang trong quá trình xem xét giải quyết.

        Về nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

       Giám đốc Sở đã ra quyết định cử 03 trường hợp đi học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên; 04 trường hợp tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; cử 01 trường hợp đi học lớp thanh tra viên; lập danh sách cử đăng ký công chức lãnh đạo tham gia bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Sở năm 2016 tại Học viện Hành chính quốc gia.

       Về cải cách tài chính công

       Trong năm 2016, Sở thực hiện nghiêm túc các văn bản về cải cách tài chính công, các quy định của pháp luật về sử dụng ngân sách, về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        Về hiện đại hóa hành chính

       Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm eOffice, quản lý cán bộ công chức là những phần mềm quản lý theo chương trình CCHC của tỉnh. Ngoài ra, sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp bao gồm các chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp và cấp phiếu LLTP. Từ 01/01/2016 đến 30/10/2016: Sở Tư pháp đã cập nhật 996  hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTp vào phần mềm dùng chung.

       Sở đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 02/02/2016 về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tư pháp năm 2016. Ngày 26/04/2016 Sở ban hành Quyết định số 78/QĐ-STP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, theo đó, có 81 TTHC thuộc phạm vi tham mưu quản lý hành chính nhà nước của Sở Tư pháp được xây dựng và áp dụng HTQLCL.

        Với những kết quả trên, năm 2016, Sở Tư pháp là một trong 19/31 cơ quan hành chính nhà nước được UBND tỉnh xếp loại “tốt” trong thực hiện công tác cải cách hành chính./.

 

                                                   Nguyễn Thị Lệ Thu

                                       Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp

Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 586,271

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-27 05:32:29

  Chi tiết:

   Hôm nay: 137

   Tuần này: 7061

   Tháng này: 27993

   Năm nay: 110577

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336