Các sở, ngành, huyện, TP

Lịch sử phát triển

 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 72/UB-QĐ-TC ngày 22/02/1982 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Ban pháp chế tỉnh, Đ/c Nông Ngọc Tuỳ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp.
Sau khi thành lập Sở Tư pháp Lạng Sơn được tổ chức thành 5 phòng gồm:
Phòng Nghiên cứu tuyên truyền và giáo dục pháp luật; Phòng Tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng; Phòng quản lý Toà án và các tổ chức tư pháp khác; Phòng quản lý công tác chấp hành án và Văn phòng.
Năm 1987, Sở có 21 biên chế trong đó chỉ có 07 người có trình độ đại học; 07 người có trình độ trung cấp còn lại là chưa qua đào tạo, khối TAND lúc đó biên chế có 60 người thì có 10 người có trình độ đại học; 20 người có trình độ trung cấp còn lại là chưa qua đào tạo, thời điểm này các Sở Tư Pháp cả nước nói chung trong đó có cả Sở Tư Pháp Lạng Sơn bị thu hẹp và có hướng giải thể thành phòng hoặc tổ chuyên viên trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Đến năm 1988, biên chế của Sở Tư Pháp còn lại 14 người được tổ chức thành 3 phòng ban: Ban giám đốc; Phòng Hành chính- Quản trị; Các chuyên viên- Cán sự.
 Vì vậy, công tác quản lý TAND cấp huyện về tổ chức có rất nhiều điều bất cập do cơ cấu tổ chức không thành lập được các phòng để phân định cụ thể từng chức năng, nhiệm vụ. Từ thực tế này đến năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/CP và Thông tư số 12- TTLB của Bộ Tư pháp - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tư pháp địa phương, công tác thi hành án dân sự được giao sang cơ quan Tư pháp quản lý, Sở Tư Pháp Lạng Sơn đã thành lập Phòng Thi hành án dân sự và Đội thi hành án dân sự ở 11/11 huyện, thị; thành lập lại và bổ sung thêm một số phòng chuyên môn của Sở, bao gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tổ chức QLTA-THA; Phòng Tư pháp khác; Phòng Tuyên truyền phổ biến GDPL-VBPQ; Phòng Thi hành án dân sự tỉnh.
Năm 1996, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lạng Sơn là đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý được chuyển giao cho Sở Tư pháp quản lý.
Năm 1997, thực hiện quy định tại Nghị định số 224-HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức hệ thống Thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt thanh tra, Sở Tư pháp đã đề nghị UBND tỉnh thành lập Thanh tra Sở.
Năm 1998, thực hiện quy định tại Quyết định số 734 – TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Sở Tư pháp đã đề nghị UBND tỉnh thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.
Năm 2002, thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT- BTP-TANDTC ngày 25/07/2002 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao về việc chuẩn bị bàn giao công tác quản lý Toà án nhân dân địa phương về tổ chức, Sở Tư pháp đã phối hợp với TAND tỉnh tổ chức lễ bàn giao công tác quản lý TAND cấp huyện cho TAND tỉnh quản lý.
           Năm 2003, Sở Tư pháp đã thành lập Phòng Văn bản pháp quy và Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật trên cơ sở tách từ phòng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật – Văn bản pháp quy; đổi tên Phòng Tổ chức QLTA-THA thành phòng Tổ chức – Nhân sự; Phòng Quản lý tư pháp khác thành phòng Hộ tịch – Bổ trợ tư pháp.
          Từ năm 2004, căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, theo đó Sở Tư pháp bao gồm 07 phòng và 03 đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tổ chức – Nhân sự; Phòng Hộ tịch – Bổ trợ tư pháp; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Phòng Văn bản pháp quy; Thanh tra Sở; Phòng Công chứng Nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước; Phòng Thi hành án dân sự tỉnh. Với tổng số cán bộ, công chức là 47 người, trong đó có 24 người biên chế thuộc các phòng chuyên môn; 23 ngưòi biên chế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở. Cũng trong năm 2004 thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV thì cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh không được coi là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, và Sở Tư pháp chỉ thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý tổ chức cán bộ theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Năm 2006: thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng thời thành lập Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau này đổi tên là Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành VBQPPL).
Năm 2009: thành lập Phòng Bổ Trợ Tư pháp trên cơ sở tách từ Phòng hành Chính Tư pháp -Bổ trợ Tư pháp.
 
Đến nay, Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp bao gồm:
Ban Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;
05 phòng chuyên môn, 02 tổ chức giúp việc và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở bao gồm các phòng sau: Phòng Văn bản pháp quy; Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản QPPL; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Với tổng số cán bộ, công chức là 59 đồng chí. Hầu hết các cán bộ, công chức của Sở đều tốt nghiệp Đại học luật hoặc chuyên ngành.
 
- Công tác Tư pháp cấp huyện
Năm 2001, UBND tỉnh đã ra văn bản giải thể Phòng Tư pháp cấp huyện và chuyển chức năng của Phòng Tư pháp vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Sau 03 năm không còn Phòng Tư pháp, thực tế cho thấy chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh bị giảm sút do các huyện hầu hết chỉ có 01 chuyên viên của văn phòng kiêm nhiệm công tác tư pháp, không còn đầu mối để chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao như: công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến đối với các văn bản pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn; xây dựng phát triển tổ hoà giải ở cơ sở; quản lý công tác thi hành án dân sự; thực hiện việc chứng thực…
Trước yêu cầu thực tiễn chung của cả nước, ngày 29/9/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 171/2004/NĐ-CP quy định tổ chức và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó quy định: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác. Ngày 16/2/2004 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ra Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND khoá XIV phê chuẩn số lượng cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, trong đó có Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp.
Trên cơ sở đó, các Tư pháp đã được thiết lập lại, đến hết tháng 6/2005 thì các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản được tái lập, với tổng số cán bộ là 35 người, biên chế mỗi phòng được Uỷ ban nhân dân cấp huyện bố trí từ 02 đến 03 người. Từ đó đến nay, Phòng Tư pháp của 11/11 huyện, thành phố Lạng Sơn tiếp tục được củng cố và kiện toàn về cơ cấu tổ chức với tổng số 41 cán bộ, công chức, trong đó 34 người có trình độ Đại học Luật, 05 người có trình độ Đại học khác và 02 người có trình độ, Cao đẳng, Trung cấp.
 
- Ban Tư pháp và Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch cấp xã:
 Nghị định số 143-HĐBT ngày 22 /11/1981 Hội đồng Bộ trưởng đã quy định: “ hệ thống tư pháp trong cả nước gồm có: Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương. Ban Tư pháp ở cấp quận, huyện, thị xã và các đơn vị hành chính tương đương; Ban Tư pháp ở cấp xã, phường và các đơn vị hành chính tương đương….
Nghị định số 38/CP Ngày 04/ 6/ 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp; Thông tư liên bộ số 12-TTLB ngày 26/ 7/ 1993 của Liên Bộ Bộ Tư pháp và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ tiếp tục khẳng định: “ Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Tư pháp”.
 
Đến Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05/ 5/2005 Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ thì Ban Tư pháp xã được quy định như sau: “để phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của công chức tư pháp - hộ tịch, UBND xã thành lập Ban Tư pháp gồm có trưởng ban do Chủ tịch hoặc một Phó chủ tịch UBND cấp xã đảm nhiệm, công chức Tư pháp-hộ tịch và các thành viên kiêm nhiệm khác do UBND cấp xã quyết định”. Theo quy định này thì Ban Tư pháp cấp xã không còn được coi là cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp mà chỉ là tổ chức do UBND cấp xã thành lập để phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp ở xã, phường, thị trấn.
Theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP- BNV ngày 28/4/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã thì hiện nay cấp xã không còn Ban Tư pháp mà chỉ có Công chức Tư pháp – Hộ tịch.
Theo số liệu thống kê toàn tỉnh hiện có 226 công chức Tư pháp-Hộ tịch/226 xã, phường, thị trấn.
Theo Thông tư liên bộ số 12/TTLT ngày 26/7/1993 giữa Bộ Tư pháp – Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương thì Sở Tư pháp địa phương là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trong phạm vi địa phương và chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, cụ thể gồm các lĩnh vực như: ban hành văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý công tác thi hành án dân sự, quản lý hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đến năm 2005, Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã mở rộng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương theo đó, Sở Tư pháp có 20 nhiệm vụ. Ngày 28/4/2009 Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP- BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã, theo đó Sở Tư pháp có 26 nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ mới như: kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL; bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp.
Ngày 04/9/2009 UBND tỉnhLạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn./.
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 545,124

  IP của bạn: 54.166.146.211

  Thời gian: 2018-03-18 22:47:30

  Chi tiết:

   Hôm nay: 563

   Tuần này: 7168

   Tháng này: 18777

   Năm nay: 69216

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336