Các sở, ngành, huyện, TP

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

                                                               

    I. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI                                               

                                

TT

Họ và tên

Di động

Cơ quan

I

Lãnh đạo Sở

 

 

01

Hoàng Thúy Duyên (Giám đốc)

0988773658

0907885389

3838586

02

Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc)

0983168020

0916118728

3876350

03

Đinh Đức Chính (Phó Giám đốc)

0985572668

3819688

       04 Lương Mai Tú (Phó Giám đốc) 0912101862 3898 866

II

Văn phòng Sở

 

3870354

Fax: 0253.683.336

01

Vũ Quang Hưng (Chánh Văn Phòng)

0983136238

3717995

02

Triệu Tố Uyên (Phó Chánh Văn phòng)

0915680966

 

03

Nguyễn Thị Ngọc Yến (Phó Chánh Văn phòng)

0914913669

 

IV

Thanh tra Sở

 

3879714

01

Nông Quý Phúc (Phó Chánh TT)

0973 503 368

 

V

Phòng Bổ trợ tư pháp

 

3776848

01

Nguyễn Xuân Hưng (Phó Trưởng phòng)

0945057919

 

VI

Phòng Hành chính tư pháp

 

3879711

01

Hoàng Xuân Đồng (Trưởng phòng )

0989125789

0915116988

 

02

Nguyễn Minh Chí (Phó Trưởng phòng )

0917136585

 

VII

Phòng Kiểm soát TTHC

 

3875559

01

Nguyễn Thị Lệ Thu (Trưởng phòng )

01684299255

0912039255

 

VIII

Phòng Quản lý XLVPHC
và TDTHPL

 

3870769

01

Nguyễn Thị Hoàng Quế (Phó Trưởng phòng)

0949225504

 

IX

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

 

3717827

01

Dương Công Luyện (Trưởng phòng )

0913312076

 

X

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

 

3879713

01

Lưu Thị Thu Hương (Trưởng phòng )

0936186618

 

      02 Tô Thị Hợi (Phó Trưởng phòng)    0918295166  

XI

Phòng Công chứng số 1

 

3717279

01

Nông Văn Hồng (Trưởng phòng )

0912142960

3717909

XII

Trung tâm Dịch vụ

bán đấu giá tài sản

 

3717994

1         

Sầm Thị Hoa (Phó Giám đốc phụ trách)

0989203093

01278299666

3719220

2         

Ngô Thị Ngọc Hà (Phó Giám đốc)

0983856399

 

XIII

TT Trợ giúp PLNN

 

3871058

Fax: 0253871058

1         

Hoàng Thị Bích (Phó Giám đốc phụ trách)

0974014355

 

2         

Lương Văn Chuyền (Trưởng Chi nhánh 3)

0975897246

CN3: 3836222

3         

Ngụy Văn Thuận (Chi nhánh 1)

0948698033

CN1: 3729128

4         

Phương Tiến Hạnh (Chi nhánh 2)

0977525399

CN2: 3874767

 

    II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ (Quyết định số 136/QĐ-STP, ngày 01/9/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn)

     1. Văn phòng Sở

    a) Chức năng: Tham mưu thực hiện các chức năng: Tổng hợp; tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; kỷ luật; tài chính - kế toán; văn thư, lưu trữ; quản trị mạng; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách tư pháp; bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc phạm vi quản lý của Sở.

    b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

    - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Tư pháp;

    - Tổng hợp, xây dựng báo cáo, thống kê công tác tư pháp định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;

    - Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Sở; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Sở;

    - Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Sở (chế độ tiền lương; nghỉ phép; thai sản; hưu trí…);

   - Thực hiện công tác cải cách tư pháp; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự;

    - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; in ấn, phô tô tài liệu phục vụ hoạt động của Sở, các tài liệu, biểu mẫu hộ tịch cho tư­ pháp cấp huyện, cấp xã theo quy định;

    - Quản lý tài sản của Sở; thực hiện công tác tài chính, kế toán của cơ quan theo qui định của pháp luật;

    - Thực hiện công tác quản trị mạng; quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở;

    - Thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định;

    - Chủ trì, phối hợp thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

    - Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

      2. Thanh tra Sở

     a) Chức năng: Tham mưu thực hiện chức năng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở.

       b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

       - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan;

      - Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

      3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

     a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

     b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

     - Về xây dựng VBQPPL:

    + Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;

     + Tham gia xây dựng dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo; 

    + Thẩm định dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

    + Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo VBQPPL theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

    - Về kiểm tra, xử lý VBQPPL:

   + Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra VBQPPL do UBND tỉnh ban hành;

   + Kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra VBQPPL và kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật;

   + Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

   - Về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và của UBND cấp huyện.

    - Về công tác pháp chế:

     + Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

    + Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

    + Giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

    + Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

    + Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

    - Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Cho ý kiến, thẩm định về TTHC trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh;

- Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu TTHC, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tạo đường kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

- Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã;

- Đề xuất với UBND tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cải cách TTHC đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  5. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC):

+ Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

+ Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

+ Thực hiện thống kê về XLVPHC trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC tại Bộ Tư pháp.

- Tham gia ý kiến hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Về theo dõi thi hành pháp luật:

+ Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  6. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở:  

+ Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Theo dõi, hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;

         + Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Về xây dựng hương ước, quy ước: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, khối phố phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  7. Phòng Hành chính tư pháp

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

+ Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban dân nhân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

+ Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

- Về lý lịch tư pháp (LLTP):

+ Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm LLTP quốc gia cung cấp; cung cấp LLTP, thông tin bổ sung cho Trung tâm LLTP quốc gia; cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp khác;

+ Lập LLTP, cập nhật thông tin LLTP bổ sung theo quy định;

+ Cấp Phiếu LLTP theo thẩm quyền.

- Về bồi thường nhà nước:

+ Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

+ Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  8. Phòng Bổ trợ tư pháp

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự và các lĩnh vực tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về luật sư và tư vấn pháp luật:

+ Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

+ Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

+ Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

- Về công chứng:

+ Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại địa phương;

+ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;

+ Trình UBND tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

+ Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

- Về giám định tư pháp:

+ Trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

+ Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;

+ Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Về bán đấu giá tài sản:

+ Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

- Về đăng ký giao dịch bảo đảm:

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

- Về trợ giúp pháp lý:

+ Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh;

+ Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

III. SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1.      Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp : 0253.879711

2.      Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: 0253 776848

IV. SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC CƠ QUAN

-         Số điện thoại trực trong giờ hành chính: 0253 870354

-         Số điện thoại trực ngoài giờ hành chính: 0253 874590 (bảo vệ);

di động 0983136238 (Chánh Văn phòng).

 

Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 492,410

  IP của bạn: 54.167.126.106

  Thời gian: 2018-01-22 18:18:16

  Chi tiết:

   Hôm nay: 566

   Tuần này: 5392

   Tháng này: 16292

   Năm nay: 16292

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336