Các sở, ngành, huyện, TP

Tin tức sự kiện
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA  quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP  ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo Thông tư  thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Cụ thể, bao gồm những cở sở sau:
     Ngày 23/5/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác rà soát, xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho cán bộ các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể; cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh.                 
Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động là người có quyền quản lý, điều hành toàn bộ quá trình lao động của người lao động. Một trong những nội dung của quyền này là người sử dụng lao động chuyển người lao động sang làm công việc khác so với cam kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi người sử dụng lao động sử dụng quyền này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Để bảo vệ quyền lợi người lao động theo, Bộ luật lao động năm 2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động đã quy định việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động cụ thể như sau:
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tập huấn về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh về  quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 03/4/2017 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính  năm 2017. 
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thông tư số 40/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017. Theo đó, nguồn kinh phí để chi công tác phí, chi hội nghị được quy định cụ thể như sau:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.Nghị định áp dụng với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng (gọi chung là chủ đầu tư); cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH – UBND ngày 06/02/ 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở. Ngày 10 và 11/5/2017 Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Bắc Thủy và Vân thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng sơn.
Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 132/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (gọi tắt là Đề án) nhằm xây dựng Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là đầu mối thống nhất về hoạt động tự quản nghề nghiệp của các công chứng viên; tạo cơ sở pháp lý để Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát triển nghề công chứng, quản lý tổ chức, hoạt động công chứng trong điều kiện tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm nghề công chứng phát triển ổn định và bền vững; 
Luật phòng, chống tác tại của thuốc lá được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật gồm 5 chương, 35 điều quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc 1á, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220kV thì được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về công tác bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không như sau:
Quyền thay đổi họ, tên là một trong những quyền dân sự cơ bản, quan trọng gắn với mỗi cá nhân được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Luật Hộ Tịch năm 2014 và Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc thay đổi họ tên như sau:
Trong các ngày 04- 06/5/2017, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, triển khai Luật NSNN số 83/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN; những điểm mới của Luật kế toán số 88/2016/QH13, những điểm mới của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13, một số văn bản hướng dẫn dưới Luật và từng bước thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 27/4/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo hoàn thành báo cáo phúc trình Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam” tại Hà Nội.
Nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nâng cao chất lượng hoạt động giám định và đội ngũ người làm giám định; Khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp. Ngày 26/4/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến năm 2022 với sự tham gia của đại diện các tổ chức giám định tư pháp và đại diện Sở Tư pháp các tỉnh khu vực miền bắc. Tọa đàm do bà Đỗ Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì.
Để đơn giản hóa việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, các cơ quan hành chính nhà nước, thể hiện tinh thần tất cả phục vụ vì nhân dân. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 06 tuổi. Cụ thể như sau:
Ngày 16/11/2016 chính phủ ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; đối tượng chịu phí, miễn phí, người nộp phí, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Theo quy định của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt tiền đối với các lỗi thường gặp này đã tăng lên 50.000 đồng, 100.000 đồng so với trước đây, người tham gia giao thông nên ghi nhớ để tuân thủ luật giao thông tốt hơn. Cụ thể, mức phạt đối với các lỗi đó như sau:  
Ngày 25/4/2017 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND nhân dân huyện Cao Lộc, UBND huyện Lộc Bình, đại diện Văn phòng HĐND, các Sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố với gần 50 đại biểu tham dự.   
Bản đồ tỉnh lạng sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 285,970

  IP của bạn: 54.198.28.190

  Thời gian: 2017-05-30 02:12:24

  Chi tiết:

   Hôm nay: 41

   Tuần này: 6099

   Tháng này: 32960

   Năm nay: 222742

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng ban biên tập: Đinh Đức Chính, Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336