Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế Bộ luật Tố tụng Dân sự 2011. Bộ luật gồm 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (sau đây gọi là BLTTDS năm 2011), BLTTDS năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 07 điều. Với nhiều quy định mới, quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, các nhân khi tham gia tố tụng như sau: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 413B Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.870.354;