Skip to main content

Tổng kiểm kê di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Từ năm 2017 đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng phòng chuyên môn các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, điền dã, rà soát, kiểm kê, sưu tầm, thu thập tổng hợp các thông tin, tư liệu liên quan đến hệ thống di tích; đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và các vấn đề liên quan khác theo quy định,… Riêng trong năm 2017, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng các huyện thực hiện kiểm kê, rà soát xong 7/11 huyện, thành phố trên địa bàn với gần 400 địa điểm. Năm 2018, sẽ tiếp tục thực hiện tổng kiểm kê, rà soát…  tất cả các xã, thị trấn tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, và Đình Lập. Qua đó, xây dựng kế hoạch và phương hướng, giải pháp để bảo tồn, giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị của di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong những năm tiếp theo.

 

 

Kiểm đếm Đền Khánh Sơn, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn

 

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 25 - NQ/TƯ ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo./.

 

Vi Hoa