PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Thứ Sáu, 26/04/2013 - 03:33

 

 

        I. Tên đầy đủ: Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính, văn xã (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ IV).

        II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ IV gồm có 05 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đậu Trường An

Trưởng phòng

3.811.218

02

Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng phòng

 

03

Hoàng Đình Huy

Thanh tra viên

 

04

Đinh Thị Hoài

Thanh tra viên

 

05 Nông Thị Hiền Chuyên viên  

 

        III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ IV:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra kinh tế - xã hội theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Thực hiện quyền thanh tra về kinh tế - xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các Sở, Ngành thuộc khối nội chính, văn hoá - xã hội và 04 huyện.

Các Sở:       - Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

                   - Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

                   - Sở Tư pháp;

                   - Sở Giáo dục và Đào tạo;

                   - Sở Nội vụ;

                   - Sở Ngoại vụ;

                   - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

                   - Sở Y tế;

                   - Công an tỉnh;

                   - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Các huyện:  - Huyện Chi Lăng;

                   - Huyện Bắc Sơn;

                   - Huyện Văn Lãng;

                   - Thành phố Lạng Sơn.

Hoàng Ngọc    

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn