PHÒNG NGHIỆP VỤ 3

Thứ Sáu, 26/04/2013 - 03:30

 

        I. Tên đầy đủ: Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ III).

        II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ III gồm có 05 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Cao Minh Tuấn

Trưởng phòng

3.811.219

02 Bế Thị Thu Hà Thanh tra viên  

03

Hoàng Ngọc

Thanh tra viên

 

04

Tạ Thị Thu Hương

Chuyên viên

05

Nguyễn Lê Kiều Hoa

Chuyên viên

 

 

        III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ III:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra kinh tế - xã hội theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Thực hiện quyền thanh tra về kinh tế - xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các Sở, Ngành thuộc khối kinh tế ngành và 04 huyện.

Các Sở:       - Sở Xây dựng;

                   - Sở Giao thông vận tải;

                   - Sở Tài nguyên và Môi trường;

                   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

                   - Sở Khoa học và Công nghệ;

                   - Sở Công thương;

                   - Sở Thông tin và Truyền thông;

                   - Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng;

                   - Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các huyện:   - Huyện Văn Quan;

                   - Huyện Bình Gia;

                   - Huyện Đình Lập;

                   - Huyện Lộc Bình.

 

Hoàng Ngọc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn