PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Thứ Sáu, 26/04/2013 - 03:14

 

                                   

                                                                              (Phòng Nghiệp vụ I)

 

          I. Tên đầy đủ: Phòng theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ I).

           II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ I gồm:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Ngô Xuân Vỹ

Trưởng phòng

3.812.089

02

Hoàng Công Minh

Thanh tra viên

 

03

Trần Thị Mơ

Chuyên viên

 

           III.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ I:

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức tiếp công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Phòng tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh tiếp công dân theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiếp nhận, quản lý, xử lý đơn thư do cơ quan Thanh tra tỉnh nhận được. Theo dõi, tổng hợp báo cáo (định kỳ, đột xuất) tình hình và kết quả công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác tổng hợp chung của Văn phòng. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành. Đề xuất biện pháp xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có đông người tham gia hoặc phức tạp, kéo dài theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham gia các Đoàn thanh tra kinh tế - xã hội; thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

- Trực tiếp tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và xây dựng các báo cáo chuyên đề về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao./.

 

   Hoàng Ngọc    

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 04 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.273; Fax: (025) 3.811.287;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn