Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,180

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:55:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 79

   Tuần này: 3179

   Tháng này: 12309

   Năm nay: 40818

Đăng ký thi đua năm 2018 của Sở Tài chính

Thứ Tư, 02/07/2018 - 14:57

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 245/STC-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2018

Kính gửi:

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

- Ban Thi đua  - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

- Sở Ngoại vụ (đơn vị Trưởng cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp).

 

 

Hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động; phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và thực hiện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Công văn số 87/CTĐ ngày 29/01/2018 của Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng về việc đăng ký thi đua năm 2018;

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2018, Sở Tài chính đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 như sau:

1. Đăng ký danh hiệu thi đua

1.1. Tập thể:

- Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính: Tập thể Sở Tài chính;

- Tập thể Lao động xuất sắc: 03 tập thể;

- Tập thể Lao động tiên tiến: 08 tập thể (100%);

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đạt "vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan an toàn", "Cơ quan văn hoá".

1.2. Cá nhân:

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 cá nhân;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 cá nhân;

- Lao động tiên tiến: 65/65 cá nhân (100%);

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 100%.

2. Đăng ký hình thức khen thưởng

2.1. Tập thể:

- Bằng khen của UBND tỉnh: 03;

- Bằng khen của Bộ Tài chính: 02;

- Giấy khen của Giám đốc Sở Tài chính 08;

2.2. Cá nhân:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01;

- Bằng khen của UBND tỉnh: 08;

- Bằng khen của Bộ Tài chính: 03;

- Giấy khen của Giám đốc Sở Tài chính 30;

 ( Theo biểu tổng hợp chi tiết đính kèm )

III. ĐIỂM ĐĂNG KÝ THI ĐUA.

Căn cứ các chỉ tiêu thi đua Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đăng ký đạt 1000/1000 điểm.

(Có bảng đăng ký điểm thi đua kèm theo)

Trên đây là nội dung và chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nội dung đăng ký thi đua năm 2018./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi (Báo cáo)

- Sở Ngoại vụ (Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua);

- Các đơn vị trong Cụm thi đua;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra,

- Chánh văn phòng;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu tong hop dang ky thi dua nam 2018.doc35.5 KB
Bang dang ky diem thi dua 2018.doc103.5 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn