Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,380

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:35:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 175

   Tuần này: 3524

   Tháng này: 11509

   Năm nay: 40018

Báo cáo Thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Sở Tài chính năm 2017

Thứ Ba, 02/06/2018 - 23:52

 

 

   UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 64/BC- STC

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

       Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

của Sở Tài chính năm 2017.

 

 

          Thực hiện Công văn số: 28/SCT-QLNL của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn V/v V/v báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018.  Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn báo cáo cụ thể năm 2017 như sau:

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng điện nước, xăng dầu.. của Văn phòng Sở Tài chính.

Văn phòng sở thực hiện, đánh giá tình hình sử dụng điện, nước, xăng, dầu đối chiếu so với các tháng, quý của năm trước. Định mức tiêu hao nguyên liệu xăng, dầu đối với từng loại xe hiện có... gắn với thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 28/06/2010 của Quốc hội. Cụ thể:

a) Đánh giá định mức sử dụng điện năng tiêu thụ: Năm 2017 tổng mức tiêu thụ 80.168 kwh tương đương 140.694.000đ. Năm 2018 phấn đấu mức tiêu thụ giảm 2% là: 1.603 kwh xuống còn 78.565kwh. (KH tiết kiệm sử dụng năng lượng)

b) Đánh giá định mức sử dụng nước tiêu thụ: Năm 2017 tổng mức tiêu thụ 1.586 m3  tương đương 16.019.000đ. Năm 2018 phấn đấu mức tiêu thụ giảm 2% là: 31,7 m3 xuống còn 1.554m3.(KH tiết kiệm sử dụng năng lượng)

c) Đánh giá định mức sử dụng xăng dầu tiêu thụ: Năm 2017 tổng mức tiêu thụ 9.809 lít tương đương 167.086.400đ. Năm 2018 phấn đấu mức tiêu thụ giảm 2% là: 196 lít xuống còn 9.613 lít.(KH tiết kiệm sử dụng năng lượng)

Văn phòng sở thực hiện, đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bao gồm: nguồn ngân sách cấp; nguồn thu từ thẩm định vốn đầu tư XDCB; nguồn khác...

d) Đánh giá nguồn kinh phí: Tổng nguồn kinh phí năm 2017 là: 10.818.939.000đ, số tiết kiệm là: 1.062.222.000đ ( Trong đó: dùng để chi thu nhập tăng thêm: 583.400.000 đ)

2. Tổ chức thực hiện.

Văn phòng sở thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng/ lần theo quy định. Cuối năm Báo cáo đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và xây dựng chương trình thực hiện, phương hướng nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Sở Tài chính năm 2018.

   Sở Tài chính chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định. /.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở CT;

- Các phòng, Thanh tra Sở;

- Chánh, phó chánh VP;

- Lưu: VT, cổng TTĐT sở.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu só 1.7 ke hoach tiet kiem nang luong nam 2017 cua So Tài chinh.doc41 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn