Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,382

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:35:52

  Chi tiết:

   Hôm nay: 177

   Tuần này: 3526

   Tháng này: 11511

   Năm nay: 40020

Về việc cung cấp tình hình số liệu về công tác chấp hành pháp luật phí, lệ phí năm 2017

Thứ Ba, 02/06/2018 - 22:43

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

          Số: 244/STC-QLNS 

Về việc cung cấp tình hình số liệu về công tác chấp hành pháp luật phí, lệ phí năm 2017.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;

- Các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh

- UBND các huyện, thành phố

- Ban quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Ban quản lý ĐTXD công trình dân dụng;

- Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông.

 

Thực hiện Quyết định số 2428/QĐ-BTC ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, trong đó có kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương.

Căn cứ Công văn số 91/TTr-HCSN ngày 02/02/2018 của Bộ Tài chính về cung cấp tình hình số liệu về công tác chấp hành pháp luật phí, lệ phí.

Để có cơ sở cung cấp tài liệu có liên quan cho Thanh tra Bộ Tài chính (cung cấp cho Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 12/02/2018). Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, UBND các huyện cung cấp các nội dung về thông tin, số liệu, tài liệu như sau:

 1. Về quản lý thu, chi đối với phí, lệ phí trên địa bàn năm 2017

1.1 Các sở, ban, ngành, các đơn vị và các huyện thành phố báo cáo (Đối với các Sở, ban, ngành khối tỉnh có trách nhiệm tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc):

- Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách về phí, lệ phí của  đơn vị, địa phương năm 2017.  

- Báo cáo số thu, chi ngân sách về phí, lệ phí của ngân sách địa phương năm 2017.

(tổng hợp theo biểu số 01, 02 đính kèm)

- Đánh giá về công tác quản lý thu, chi phí lệ phí trên địa bàn thời gian qua:

+ Việc chấp hành kê khai nộp ngân sách, chế độ biên lai ấn chỉ thu;

+ Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán các khoản thu  được để lại chi tại các đơn vị có nguồn thu phí, lệ phí...vv.

 1. Cục Thuế tỉnh:
 • Tổng hợp cung cấp số liệu theo biểu 01 đính kèm

- Đánh giá về công tác quản lý thu, chi phí lệ phí trên địa bàn thời gian qua:

+ Việc chấp hành kê khai nộp ngân sách, chế độ biên lai ấn chỉ thu;

+ Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán các khoản thu  được để lại chi tại các đơn vị có nguồn thu phí, lệ phí...vv.

 

 1. Thời gian thực hiện cung cấp:

Đề nghị các đơn vị thực hiện tổng hợp và gửi về Sở Tài chính chậm nhất sáng ngày 09/02/2018 để tổng hợp cung cấp cho Thanh tra Bộ Tài chính. Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ sau:

- Các sở, ngành, gửi theo địa chỉ: mshuong3001@gmail.com

- Các Ban Quản lý dự án thực hiện gửi theo địa chỉ: nguyenvanlucls@gmail.com

- Cục Thuế tỉnh, Các huyện, thành phố thực hiện gửi theo địa chỉ: nguyenhongtamtc@gmail.com

Sở Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Thanh tra Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh VP Sở;

- Các phòng thuộc sở;

- Lưu: VT, QLNS.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu 01 Tinh hinh thuc hien thu phi le phí.xls27.5 KB
Bieu 02 tong hop thu phí le phi theo don vi.xls28 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn