Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,378

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:33:36

  Chi tiết:

   Hôm nay: 173

   Tuần này: 3522

   Tháng này: 11507

   Năm nay: 40016

Báo cáo Về công tác đấu giá quyền thuê mặt bằng và điều chỉnh giá cho thuê đất của dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn

Thứ Ba, 02/06/2018 - 18:23

    UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số:61 /BC-STC

  

          Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

BÁO CÁO

Về công tác đấu giá quyền thuê mặt bằng và điều chỉnh giá cho thuê đất của dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn

 

Ngày 22/01/2018, Sở Tài chính nhận được Công văn văn số 03/CV-ĐTTr ngày 19/01/2018 của Đoàn thanh tra số 21- Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về báo cáo về Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về thuê đất tại Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái; Sở Tài chính báo cáo như sau: 

I. Công tác tổ chức đấu giá và kết quả đấu giá quyền thuê đất:

1. Văn bản UBND tỉnh giao thực hiện đấu giá:

- Công văn số 499/UBND-KTCN Ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Hội đồng đấu quyền sử dụng đất của tỉnh đấu giá thuê đất;

- Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBND tỉnh V/v thu hồi đất Cụm công nghiệp địa phương số 1 cho Hội đồng Đấu giá đất của tỉnh để thực hiện đấu giá quyền thuê đất;

2. Quá trình thực hiện đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê mặt bằng xây dựng:

- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh có Tờ trình số 920/TT/HĐĐG ngày 21/8/2007 về việc xin phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê mặt bằng xây dựng: Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận tại Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Ngày 24/8/2007 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá quyền thuê mặt bằng xây dựng: Trung tâm  phân phối bán sỉ và kho vận tại Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với mức giá khởi điểm thuê mặt bằng là 11.124.155.000 đồng trong đó:

+ Đấu giá quyền thuê đất: Diện tích: 46.697,5 m2; Giá khởi điểm: 1.037.495.000 đồng/05 năm;

+ Suất đầu tư xây dựng CSHT: 10.086.660.000 đồng.

         2.2. Tổ chức cuộc đấu giá:    

- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh ban hành nội duy quy chế và thông báo tổ chức đấu giá theo quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá: có 01 hồ sơ là Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái;

- Ngày 22/9/2007 Hội đồng đấu gía quyền sử dụng đất đã họp xét hồ sơ tham gia đấu giá và kết luận cuộc họp là: Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái là đơn vị đủ điều kiện tài chính đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận theo điều kiện của tỉnh;

- Ngày 24/9/2007, Hội đồng đấu giá đã tổ chức cuộc đấu, khách hàng trúng đấu giá là: Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái, giá trúng đấu giá là: 11.174.155.000 đồng trong đó:

- Quyền thuê mặt bằng là: 1.087.495.000 đồng/05 năm tăng so với giá khởi điểm là: 50.000.000 đồng;

- Suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 10.086.660.000 đồng bằng giá khởi điểm.

- Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Hội đồng đấu giá tỉnh có Tờ trình số 1146/TT/HDĐG trình UBND tỉnh xin phê duyệt kết quả đấu giá quyền thuê mặt bằng và xây dựng Trung tâm Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận; ngày 11/10/2007 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu giá quyền thuê mặt bằng và xây dựng Trung tâm Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận.

2.3. Nghĩa vụ tài chính của khách hàng trúng đấu giá:

Trên cơ sở Thông báo số 1565/TB/HDĐG ngày 29/10/2007 của HĐĐG có quy định hình thức nộp như sau:

- Thuê mặt bằng: nộp 100%

- Suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chia thành 2 lần:

+ Lần 1: nộp 50% cùng tiền thuê mặt bằng;

+ Lần 2: nộp vào quý II/2008;

Sau khi nhận thông báo của Sở Tài chính, Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và suất đầu tư như sau:

- Đợt 1: Ngày 19/11/2007 Công ty cổ phần  tập đoàn Phú Thái đã thanh toán tiền trúng đấu giá:

+ Tiền thuê mặt bằng: 1.087.495.000 đồng;

+ Nộp 50% tiền suất đầu tư: 5.043.330.000 đồng;

- Đợt 2: Công ty đã nộp 50% tiền suất đầu tư cơ sở hạ tầng là:  5.043.330.000 đồng chia thành 03 lần:

+ Ngày 24/8/2011 đã nộp số tiền là: 1.500.000.000 đồng;

+ Ngày 29/12/2011 đã nộp số tiền là: 1.300.000.000 đồng;

+ Ngày 06/02/2012 đã nộp số tiền là: 2.243.330.000 đồng

Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh là: 11.174.155.000 đồng.

          II. Xác định lại đơn giá thuê đất:

Ngày 21/12/2012, Sở Tài chính nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính số 03/PC/VPĐKQSDĐ và 03/PC/VPĐKQSDĐ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Trên cơ sở Phiếu chuyển thông tin, Sở Tài chính đã tổ chức họp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và Công ty cổ phần Phú Thái; Thực hiện theo kết luận cuộc họp Sở Tài chính ban hành đơn giá thuê đất thuê tại Quyết định số 225/QĐ-STC ngày 25/12/2012 về việc xác định đơn giá thuê đất của Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái; Công ty TNHH MTV Trường Phú tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn.

(Có hồ sơ liên quan kèm theo)

          Trên đây là công tác đấu giá quyền thuê mặt bằng và điều chỉnh giá cho thuê đất của dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (b/c);                                         

- Thanh tra tỉnh;

- - Lãnh đạo Sở;

- CVP; các phòng Thanh tra;

- Lưu VT, QLG&CS.

                            KT.GIÁM ĐỐC

                             PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                      Ngô Mai Hương

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn