Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,372

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:31:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 167

   Tuần này: 3516

   Tháng này: 11501

   Năm nay: 40010

V/v phân công Lãnh đạo Sở trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ Ba, 02/06/2018 - 14:46

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  234/STC-VP

V/v phân công Lãnh đạo Sở  trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2018

     

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Công văn số 77/UBND-TH ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sở Tài chính phân công Lãnh đạo Sở trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018 như sau:

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngày 14/02/2018

(29 tháng chạp)

Đoàn Thu Hà

Giám đốc

0983639888

2

Ngày 15/02/2018          (30 Tết )

Đoàn Thu Hà

Giám đốc

0983639888

3

Ngày 16/02/2018         (Mùng một Tết)

Nguyễn Duy Anh

Phó Giám đốc

0977228777

4

Ngày 17/02/2018        (Mùng hai Tết)

Ngô Mai Hương

Phó Giám đốc

0913065148

5

Ngày 18/02/2018        (Mùng ba Tết)

Vũ Hoàng Quý

Phó Giám đốc

0989150779

6

Ngày 19/02/2018        (Mùng bốn Tết)

Nguyễn Duy Anh

Phó Giám đốc

0977228777

7

Ngày 20/02/2018        (Mùng năm Tết)

Vũ Hoàng Quý

Phó Giám đốc

0989150779

 

     - Thời gian trực theo giờ hành chính

               - Cán bộ công chức trực tết có lịch phân công trực riêng;

     - Bảo vệ cơ quan, thực hiện phân trực 24/24 h, có lịch phân trực riêng.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Tỉnh ủy (b/c);

- Công An tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng chuyên môn, VP, TTra thuộc Sở;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn