Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,182

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:58:00

  Chi tiết:

   Hôm nay: 81

   Tuần này: 3181

   Tháng này: 12311

   Năm nay: 40820

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Năm, 02/01/2018 - 14:51

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 212 /KH-STC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

 

         

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính và chương trình, kế hoạch công tác của Sở năm 2018,

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lạng sơn.

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực, các bộ phận, các phòng chuyên môn; chủ động phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng nhằm giữ vững ổn định chính trị trong cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu: Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của cơ quan, tập trung vào những bộ phận, những đơn vị dễ xẩy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên của từng cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

II. Nội dung triển khai

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm  2020, Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh số 04-CTr/TU ngày 02/12/2006, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số1410/QĐ-UBND ngày 29/9/2006, Chương trình hành động số 14- CT/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/2/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/3/2017 của Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 về "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 4/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp…; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ, công chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong phòng, ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong liêm chính gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới  đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên, chú trọng về giáo dục bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

3. Các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản đã ban hành về cơ chế, chính sách, chế độ,  nội quy, quy chế để thực hiện có hiệu quả công tác cải các hành chính, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch ở tất cả các bộ phận, các phòng chuyên môn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức để phòng ngừa tham  nhũng, nhất là đối với những vị trí dễ xẩy ra tham nhũng, tiêu cực.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các lĩnh vực dễ xẩy ra tham nhũng, tiêu cực như các đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, ngăn chặn và kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện được qua thanh tra, kiểm  tra; nghiêm  túc xem  xét xử lý trách nhiệm đối vơí người đứng đầu đơn vị, phòng chuyên môn không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm  để xẩy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi mình quản lý.

6. Thực hiện tốt công tác Kê khai, kê khai bổ sung tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/202013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

7. Từng bước thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong Sở Tài chính thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định só 158/2007/NĐ-CP.

III. Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này; kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức trong Sở Tài chính.

Các Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và các hội viên trong tổ chức mình về thực hiện công tác phòng, chống, tham nhũng, đồng thời thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát để phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. /.

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc sở;

- Thanh tra, Văn phòng;

- Công đoàn, Đoàn thanh niên;

- Hội Cựu chiến binh;  

  - Lưu VT.                                                                                                                                                                                 

                                                                                         

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

                                                                                                     

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn