Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,183

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:58:25

  Chi tiết:

   Hôm nay: 82

   Tuần này: 3182

   Tháng này: 12312

   Năm nay: 40821

Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Thứ Năm, 02/01/2018 - 14:34

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số:  187/KH - STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

        

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 68/KH-UBDN ngày 15/06/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 211/KH-UBDN ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

          Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tiếp tục rà soát nhằm điều chỉnh, sắp xếp hợp lý chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành Tài chính; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đảm bảo sự hài lòng của cá nhân tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

3. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định mới của Chỉnh phủ. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở.

          4. Thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính quản lý. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân; xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

          6. Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các chế độ, chính sách tiền lương mới.

          7. Công tác cải cách hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Gắn với tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin.

          8. Tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả, Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, duy trì có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong hoạt động của cơ quan.

          II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế.

1.1. Thực hiện đúng các quy định công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, công chức và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng để nâng cao chất lượng VBQPPL.

1.2. Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền;

1.3. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành;

          1.4. Cụ thể hóa hệ thống các VBQPPL về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

1.1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về xây dựng, thực hiện Đề án cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đề án số 1843/ĐA-STC ngày 13/10/2017 của Sở Tài chính về việc cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính giai đoạn 2017 - 2020.

2.2. Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát quy định, TTHC cụ thể để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, loại bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại Sở Tài chính.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Quy định về thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tài chính, hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với cấp huyện, cấp xã khi có các văn bản mới của cấp có thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; mở rộng thêm số thủ tục hành chính đã được công bố tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đồng thời, thường xuyên rà soát để sửa đổi, thay thế kịp thời cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại Sở Tài chính.

2.4. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở và triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch của tỉnh.

2.6. Kịp thời xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ… thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của Sở.

2.7. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện công tác triển khai một cửa điện tử tại Sở Tài chính

2.8. Tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh ban hành hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức các phòng thuộc Sở.

Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp sếp lại tổ chức bộ  máy của Sở. Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2018.

Rà soát lại, sửa đổi, bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Sở giai đoạn 2015-2021.

 3.2. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 70/QĐ-STC ngày 07/6/2016 của Giám đốc Sở Tài chính ban hành Nội quy tiếp công dân Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

          - Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (bố trí tại Văn phòng Sở).

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

          - Thực hiện nghiêm chế độ, quy định tuyển dụng, xét tuyển, bố trí, sử dụng phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức đảm bảo hoạt động hiệu quả.

          - Tiếp tục thực hiện Đề án về cơ cấu cán bộ, công chức theo khung năng lực vị trí việc làm; đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn thuộc Sở.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

          - Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiếp tục chuẩn hóa, trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức; có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có ý thức kỷ luật cao, tận tụy với công việc đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

        - Thực hiện điều chuyển, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo đúng quy định; chú trọng công tác dự nguồn, phát triển nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành.

        - Thực hiện tốt các quy định về chế độ trách nhiệm, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

          5. Cải cách tài chính công

          5.1. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày  17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

5.2. Triển khai thực hiện định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 – 2020.

5.3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

5.4.Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn vê công khai Ngân sách đối với các đơn vị dự toán Ngân sách, tổ chức được  NSNN hỗ trợ .

          6. Hiện đại hóa nền hành chính

          6.1.Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, qua hệ thống thư điện tử; duy trì có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong hoạt động của cơ quan. Sở đã ban hành và triển khai kế hoạch số 2069/KH-STC ngày 09/11/2017 Kế hoach ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 của sở Tài chính; Kế hoạch số 1147/KH-STC ngày 05/7/2017 của Sở Tài chính về Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.

          6.2. Cập nhật và niêm yết kịp thời bộ thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang điện tử cải cách hành chính, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài chính để tổ chức, cá nhân được biết thực hiện và giám sát. (http://www.langson.gov.vn/tc/).

6.3. Tiếp tục triển khai đầu tư trang thiết bị đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính theo hướng một cửa hiện đại.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Công tác CCHC bằng nhiều hình thức: Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và của Sở Tài chính đã được ban hành; Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nội dung nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có Kế hoạch khắc phục đối với những nội dung còn hạn chế, bị đánh giá thấp tại Chỉ số CCHC năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020; và Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 68/KH-UBDN ngày 15/06/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020)

- Tăng cường công tác kiểm tra về cải cách hành chính, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; Thực hiện tốt việc tự đánh giá, xếp loại  thực hiện công tác CCHC của cơ quan đơn vị theo quy định.

          III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Có biểu Kế hoạch chi tiết cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính  kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này Giám đốc Sở được phân công Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Thanh tra chủ động phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, hoàn thành theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và kịp thời.

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính được bố trí trong dự toán năm 2018 của  Sở Tài chính, được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tại Quyết định  Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lạng Sơn.

3. Giao Chánh Văn phòng Sở theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

          Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng;

- Chánh, Phó Văn phòng Sở;

- Tổ công tác theo QĐ số 33/QĐ-STC;

- Lưu VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

                                                         

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn