Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,179

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:54:14

  Chi tiết:

   Hôm nay: 78

   Tuần này: 3178

   Tháng này: 12308

   Năm nay: 40817

Về việc đề nghị cử cán bộ, công chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Tư, 01/31/2018 - 17:04

UBND TỈNH LẠNG SƠN    

     SỞ TÀI CHÍNH

     Số: 200/STC-VP                     

Về việc đề nghị cử cán bộ, công chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 30 tháng  01 năm 2018

 

 

 

 

 

 

                  

Kính gửi: Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Chánh

           Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 

          Thực hiện Công văn số 77/UBND-TH, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, V/v tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

          Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, Thanh tra, Văn phòng cử 01 Lãnh đạo phòng và công chức trực tết. Văn phòng đề nghị cử số lượng cán bộ, công chức cụ thể như sau:

          1- Phòng Quản lý Ngân sách               2;

          2- Phòng Tài chính HCSN                             2;

          3- Phòng Quản lý Giá và CS                          2;

          4- Phòng Tài chính đầu tư                    2;

          5- Thanh tra                                           2;

          6- Phòng Tài chính doanh nghiệp          1;

          7- Phòng Tin học và TK                         1;  

          8- Văn phòng trực ngày 14, 15/02 (tức 29, 30) Tết cả phòng, trừ những đồng chí ở xa về quê ăn tết)                                              4;  (03 lái xe)

          09- Lãnh đạo Sở                                     4.

          Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản, Văn phòng, phân công lãnh đạo thực hiện báo cáo nhanh tình hình tết theo quy định: 14 giờ ngày 17/02/2018 (mùng  2 Tết) và 8 giờ ngày 20/02/2018 (mùng 5 Tết) để Văn phòng tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng đề nghị các đồng chí Trưởng phòng,  Chánh Thanh tra, Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cử cán bộ, công chức gửi về Văn phòng trước ngày 04/02/2018. Để Văn phòng lên lịch phân cán bộ, công chức trực tết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh, Công An tỉnh./.                                      

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng; Thanh tra; Văn phòng;

- ChánhVăn phòng;

- Lưu VP.

 

 

 

 

             Nguyễn Hoàng Đỉnh

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn