Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 385,716

  IP của bạn: 54.226.55.151

  Thời gian: 2018-02-22 02:03:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 34

   Tuần này: 3126

   Tháng này: 13845

   Năm nay: 42354

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 01/29/2018 - 14:56

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  232 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có các khoản đóng góp từ nhân dân;

          Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XVI, kỳ họp thứ sáu phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 14/TTr-STC ngày  16/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 như các Biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm  thực hiện Quyết định này./.

   Nơi nhận:                                                                       

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (b/c);    

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB;

- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
12018 bieu cong khai QT nam 2016.xls1.45 MB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn