Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 385,710

  IP của bạn: 54.226.55.151

  Thời gian: 2018-02-22 02:02:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 28

   Tuần này: 3120

   Tháng này: 13839

   Năm nay: 42348

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 01/29/2018 - 14:53

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  233 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Lạng Sơn, ngày  26  tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ sáu: số 32/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về kế hoạch đầu tư công năm 2018; số 34/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Lạng Sơn;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 15/TTr-STC    ngày 16/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trường các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   Nơi nhận:                                                                       

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (b/c);    

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                          

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB;

- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
12018 Bieu cong khai du toan.xls682 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn