Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 384,184

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:58:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 83

   Tuần này: 3183

   Tháng này: 12313

   Năm nay: 40822

Quyết định Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 01/26/2018 - 23:09

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

Số: 27/QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

 

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

                                                       Về việc Kiện toàn Ban Biên tập

                                           Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng;

  Căn cứ Quyết định số: 25/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Website) của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Ban Biên tập), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Hoàng Đỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng phòng Tin học và Thống kê, Phó Trưởng ban;

4. Bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Anh Yến, Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản, Thành viên;

6. Bà Đinh Thị Vừng, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Thành viên;

7. Bà Phan Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Đức Khánh, Chuyên viên Phòng Tin học và Thống kê, Thành viên;

9. Bà Phạm Hồng Ngọc, Chuyên viên Văn phòng, Ủy viên kiêm Thư ký Ban biên tập.

Điều 2. Ban Biên tập Website của Sở Tài chính có nhiệm vụ Tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phân công phối hợp xử lý dịch vụ công, phát hành thông tin theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo, các quy định hiện hành và Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký và thay thế Quyết định số 101/QĐ-STC, ngày 10 tháng 7 năm 2013, của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiện thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;

- UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở;

- Ban Chấp hành: Chi đoàn, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia Sở Tài chính;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn