Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,563

  IP của bạn: 54.90.119.59

  Thời gian: 2018-02-23 11:45:53

  Chi tiết:

   Hôm nay: 546

   Tuần này: 4750

   Tháng này: 15718

   Năm nay: 44227

Dự thảo Quyết định Về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 08/14/2017 - 08:45

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TNH LNG SƠN

 

Số:         /2017/QĐ-UBND                    (Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Lng Sơn, ngày          tháng     năm 2017

 

 

                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều  của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá

Căn cứ Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí; lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số       /TTr-STC ngày    /   /2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Mức giá dịch vụ tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe (xe đạp, xe máy, ô tô) được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (như Phụ lục kèm theo Quyết định này).

 2. Mức giá dịch vụ tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN: căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ. Chủ đầu tư tự xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ, nhưng tối đa không được cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện đều phải thực hiện nộp tiền trông giữ xe theo mức thu đã được ban hành;

2. Phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện thu giá dịch vụ tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Số tiền thu được từ giá dịch vụ trông giữ xe là doanh thu của đơn vị. Đơn vị có trách nhiệm hạch toán, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật;

2. Cơ quan tài chính các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô của các tổ chức, cá nhân trông giữ xe trên địa bàn;

3. Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký sử dụng hóa đơn hoặc vé thu giá dịch vụ; kê khai nộp thuế, xác định doanh thu, quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

4. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn:

a) Căn cứ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị của từng địa phương quy hoạch các điểm trông giữ xe cho phù hợp với điều kiện cụ thể, để cấp phép hoạt động cho các tổ chức, cá nhân được phép trông giữ xe.

b) Chỉ đạo các phòng, ban có chức năng kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân được phép trông giữ xe đối với việc niêm yết giá và thu theo giá niêm yết.

c) Đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Giao cho UBND các huyện thành phố Lạng Sơn lập dự toán thu, chi làm cơ sở giao khoán cho tổ chức, cá nhân thu tiền dịch vụ trông giữ xe theo hình thức đấu thầu.

d) Đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: căn cứ mức giá quy định tại Quyết định này, chủ đầu tư xây dựng mức giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe, báo cáo UBND các huyện, thành phố đồng thời gửi Sở Tài chính để giám sát thực hiện.

e) Tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thu giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Niêm yết công khai và thu theo đúng bảng giá Niêm yết;

- Đăng ký với cơ quan Thuế về việc sử dụng hóa đơn/vé thu giá dịch vụ; kê khai nộp thuế, báo cáo quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     /   /2017 và thay thế Quyết định: số 43/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh về việc quy định mức trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 Quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          

- Như Điều 6;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                           

- Phó chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;

- Lưu: VT, KTTH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

Đính kèmDung lượng
Phu luc gia DV trong giu xe kem theo QD T8-17.doc55 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn