Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,558

  IP của bạn: 54.90.119.59

  Thời gian: 2018-02-23 11:37:35

  Chi tiết:

   Hôm nay: 541

   Tuần này: 4745

   Tháng này: 15713

   Năm nay: 44222

Quyết định Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ

Thứ Hai, 08/07/2017 - 16:43

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 98 /QĐ- STC

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn,  ngày 03 tháng 8  năm 2017

 

                                            QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

          Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật thanh tra;

          Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ- CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 160/QĐ- STC ngày 13/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra sở,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách, chế độ được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

- Thanh tra công tác lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ - CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

- Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

- Thời kỳ thanh tra: Năm 2015, năm 2016 và các số liệu trước sau có liên quan đến nội dung thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Đào Văn Thành         -  Phó Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn.

- Bà Nghiêm Thị Hà           - Phó Chánh Thanh tra làm Phó Trưởng đoàn.

- Bà Nguyễn Thị Hà             - Chuyên viên làm Thành viên.

- Ông Nguyễn Cao Thắng    - Thanh tra viên làm Thành viên.

* Thời hạn thanh tra: 30 (Ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật thanh tra.

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và các cơ quan có liên quan được quy định tại Điều 57, Điều 58 của Luật thanh tra: (Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra; chấp hành Quyết định thanh tra, cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra...).

Điều 3. UBND huyện Lộc Bình, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Đoàn Thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

  Nơi nhận:                                                                               

- Như điều 3;

- UBND tỉnh ( B/c )

- Thanh tra tỉnh;                                                               

- Lãnh đạo Sở TC;

- Các phòng thuộc Sở;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                     

                                                                                                                      

 

Đính kèmDung lượng
Ke hoach thanh tra Nghi dinh 61.doc55.5 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn