Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,504

  IP của bạn: 54.226.181.106

  Thời gian: 2018-02-18 15:48:13

  Chi tiết:

   Hôm nay: 299

   Tuần này: 3648

   Tháng này: 11633

   Năm nay: 40142

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 07/31/2017 - 07:26

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 272/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                   

         Lạng Sơn,  ngày 28 tháng 7  năm 2017     

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ

kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

          Thực hiện Công văn số 321/T Tr-PCTN, ngày 24/7/2017 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Sở Tài chính báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của sở.

          Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn là tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính.

     a. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Phòng, chống tham nhũng.

          Công tác Phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định có liên quan. Hàng năm Đảng ủy Tài chính ban hành Kế hoạch và Chương trình thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng cụ thể: Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 85/KH-STC ngày 17/01/2017, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

            Sở Tài chính đã Tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 749/KH-STC ngày 10/5/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. Tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tham dự.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan văn phòng Sở.    Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại văn bản số 294 /KH-STC ngày 03/3/2017. Chương trình làm việc của Sở tại văn bản số 140/Ctr-STC ngày 24/01/2017.

b. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm đồng thời giao cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan và Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Tài chính tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai các chính sách chế độ của ngành và chuyền tải trên mạng eOffice của cơ quan cho cán bộ, công chức tự nghiên cứu do đó 100% cán bộ, công chức Sở Tài chính tham gia. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã có sự chuyển biến rõ rệt.

 Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính đã tổ chức mở được 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các công chức, viên chức trong hệ thống ngành tài chính, tổng số lượt người tham dự là: 335 người, cụ thể:

- Lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập với thời gian 03 ngày và có 287 người tham dự.

- Lớp tập huấn về hỗ trợ công tác Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với thời gian 03 ngày và có 48 người tham dự.

          c. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN.

      Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Hàng năm Sở Tài chính không xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng riêng mà gắn việc thanh tra phòng, chống tham nhũng với các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ coi đây là một nội dung trong các cuộc thanh tra, kiểm tra nên đã góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Thực hiện cải cách hành chính và công khai thủ tục hành chính; công khai thu, chi tài chính của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công chức; công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức...

Thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: Sở Tài chính luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức về thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính ban hành văn bản số 2153/KH-STC, ngày 31/12/2016 về Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017.

b. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn về tài chính và quản lý sử dụng tài sản công.

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục, do Giám đốc sở ký ban hành, thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước; thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách và các khoản thu, chi khác phát sinh tại đơn vị.

          Ngoài việc tổ chức thực hiện đánh giá về công tác phòng chống, tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính còn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách chế độ, định mức, tiêu chuẩn để làm cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí trên một số lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực giáo dục ban hành Quyết định số 36a/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực ngân sách ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 quy định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020; Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

- Lĩnh vực hành chính ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực địa chính ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 ban hành quy định kinh phí tổ chức tang lễ, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực mua sắm tài sản ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục mua sắm tài sản và giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị thực hiện mau sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở hệ thống pháp luật, chế độ, định mức, tiêu chuẩn tỉnh ban hành, các sở, ban, ngành đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế chi tiêu, mua sắm từ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả tiền vốn, tài sản của nhà nước. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thường xuyên sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với các quy định của Nhà nước; đồng thời tiến hành công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính gắn với kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Thực hành TK, CLP trên phạm vi toàn tỉnh.

c. Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, trong thời kỳ từ 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017  chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

d. Xây dựng, thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Công khai thu, chi tài chính của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công chức; công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức...

đ.  Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: Sở Tài chính đã ban hành văn bản quy định cụ thể việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức đã chuyển đổi vị trí công tác trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 là 08 người.

e. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Hàng năm Sở Tài chính đều ban hành Quyết định về việc Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Quyết định số 137/QĐ-STC ngày 03/11/2016 của Giám đốc Sở Tài chính, về việc Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Số người phải kê khai và đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 51 người .

f. Qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

g. Thực hiện cải cách hành chính: Sở Tài chính ban hành văn bản số 2153/KH-STC ngày 23/12/2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở đẩy mạnh rà soát, phát hiện các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính còn phức tạp hoặc có sơ hở dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, tiêu cực để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

h. Lãnh đạo sở luôn trú trọng, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở.

      i. Thực hiện phương thức thanh toán, trả lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

a. Sở Tài chính luôn coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm trong nội bộ cơ quan: hàng năm BCH công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ cơ quan về lĩnh vực quản lý tài chính, về sửa chữa và mua sắm, về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng bậc lương…Ngoài ra còn có sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan cấp trên như Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Thanh tra tỉnh và Kiểm toán nhà nước đối với cơ quan Sở Tài chính nhưng chưa phát hiện Sở Tài chính có sai phạm về tham nhũng, lãng phí.

Qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

b. Công tác giải quyết tố cáo:

Công tác giải quyết tố cáo về tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 không có đơn tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, do đó không phát sinh vụ việc giải quyết tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

c. Kết quả điều tra, truy tố,  xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của Sở không phát sinh vụ việc.

      đ. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác không phát sinh vụ việc.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

      a. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Hàng năm Sở Tài chính không xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng riêng mà gắn việc thanh tra phòng, chống tham nhũng với các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ coi đây là một nội dung trong các cuộc thanh tra, kiểm tra nên đã góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng.

Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

b. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017, Sở Tài chính đã lưu hành kết luận 05 cuộc thanh tra:

          - Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp địa chính tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua thanh tra đã phát hiện một số đơn vị có sai phạm với tổng số tiền là: 5.837.452.500 đồng; Trong đó giảm trừ thanh toán là 5.255.951.800 đồng, yêu cầu đơn vị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 581.500.700 đồng. Đến thời điểm 31/7/2017 đã thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 438.420.000 đồng, số chưa  thu hồi được 180.888.700 đồng.

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra và thực hiện xử lý sau thanh tra, đồng thời yêu cầu đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng.

        - Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng: 0 điểm, tương ứng mức không phổ biến.

          - Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng gây ra: 0 điểm, tương ứng mức không thiệt hại.

          - Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng: 0 điểm, tương ứng với mức độ không nghiêm trọng.

          2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

          a. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”; các văn bản của Đảng và nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể của Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc; luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan.

          Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.      

b. Những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí chưa được thực hiện thường xuyên; nội dung hình thức, chất lượng còn hạn chế. Việc chuyển đổi vị trí công tác còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng và chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Do vậy, tác dụng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục ý thức kỷ luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức kết quả đạt được chưa cao.

- Nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế: Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí của một số cán bộ, đảng viên chưa cao.

          3. Dự báo tình hình tham nhũng.

           a. Tình hình tham nhũng, lãng phí hiện nay biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, do đó việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khó phát hiện được nếu không có sự vào cuộc của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong việc tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực …

          Hoạt động của các cơ quan chức năng tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tham nhũng còn ít; các vụ việc có sai phạm chưa xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chủ yếu xử lý về hành chính; kinh tế.

          b. Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xẩy ra nhiều, cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và một số chương trình mục tiêu khác.

III. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ.

1. Phương hướng

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phòng trào thi đua.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từng bước bổ sung, hoàn thiện các thể chế về tổ chức, quản lý, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, duy trì thực hiện tốt các nội quy, quy chế nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm các chế độ, định mức. tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập.

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị. Xử lý, giải quyết kịp thời đơn tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí qua công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Nhiệm vụ

- Tập trung tăng cường tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI…; tăng cường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, nâng cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; công khai minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí

- Các tổ chức đoàn thể phải thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân; động viên nhân dân tham gia phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Phải xây dựng, hoàn thiện thể chế thống nhất, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về kinh tế, kỹ thuật cũng như chính sách về kinh tế - tài chính cho hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí để làm công cụ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng thực thi nhiệm vụ. Xây dựng các cơ chế giám sát phù hợp, đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Sửa đổi quy định về một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Việc chuyển đổi vị trí công tác cần xem xét đối tượng phải chuyển đổi cho phù hợp; Đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập cần thu hẹp lại.

2. Tiếp tục xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn tốt, có phẩm chất đạo đức, trung thành, liêm khiết, khách quan, công tâm, không có hành vi vụ lợi tham nhũng, tiêu cực.

          3. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra; nêu cao tính trách nhiệm kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Phải có quy định cụ thể đối với các loại tội phạm để trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được đúng người, đúng tội. Xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng đối với các đối tượng tham nhũng phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra và quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác.                                                                                                                  

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

   Nơi nhận:                                                                                

 - Như trên;                                                                    

 - Lãnh đạo Sở;                                                                                             

 - Các phòng thuộc Sở;

 - Văn phòng, Thanh tra Sở;

 - Lưu VT.               

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

                                                                                                                                               

                                                                                            

Đính kèmDung lượng
Bieu bao cao cong tac PCTN phuc vu ky hop Quoc hoi khoa XIV.doc180 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn