Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 383,509

  IP của bạn: 54.226.181.106

  Thời gian: 2018-02-18 15:53:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 304

   Tuần này: 3653

   Tháng này: 11638

   Năm nay: 40147

Tờ trình Về việc xin phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 07/21/2017 - 07:34

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 171/TTr-STC

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác.

Ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2017, Sở Tài chính đã mời họp các đơn vị có xe ô tô thanh lý để thực hiện việc định giá xe ô tô và tiếp nhận các đơn vị bàn giao cho Sở Tài chính các xe thanh lý để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý. Hiện nay toàn bộ số xe ô tô thanh lý đang được niêm phong, bảo quản tại Sở Tài chính.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo các nội dung sau:

  I. Căn cứ quy định thực hiện

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009;

Căn cứ Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định 730/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Thành lập Hội đồng định giá, Hội đồng bán đấu giá tài sản; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. Xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan thực hiện thanh lý xe xây dựng giá khởi điểm bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại; được xác định sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm định giá tài sản nhà nước theo mục đích sử dụng phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.

Sau khi định giá xe ô tô thanh lý xong, toàn bộ xe đã được niêm phong và các đơn vị bàn giao cho Sở Tài chính quản lý để thực hiện bán đấu giá và Sở Tài chính có trách nhiệm bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, có 4 xe ô tô thanh lý do đơn vị Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh thực hiện việc sáp nhập với Trung tâm khuyến công tỉnh theo dự kiến, do vậy Hội đồng định giá tỉnh đã thực hiện định giá và đấu giá thu được 147 triệu đồng (thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2017). Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh; Hội đồng định giá tỉnh xây dựng giá khởi điểm để đấu là 13 chiếc xe ô tô các loại, cụ thể:

 

Tên xe thanh lý

Đơn vị quản lý, sử dụng

Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá

Ghi chú

Xe Toyota Cressida 12A-3666

Thành ủy Lạng Sơn

80.000.000 đồng

 

Xe Toyota Cressida 12A-3904

Huyện ủy Cao Lộc

95.000.000 đồng

 

Xe Mazda 12A-3784

Trường Cao Đẳng y tế

10.000.000 đồng

Xe 31/12/2017 hết niên hạn (hình thức bán thanh lý phá dỡ)

Xe Musso 602 EL 12A-3821

Hội Cựu Chiến binh tỉnh

65.000.000 đồng

 

Xe Toyota 12A-3996

Sở Giáo dục và Đào tạo

85.000.000 đồng

 

Xe Mazda 12A-3775

Trường Cao Đẳng Sư phạm

90.000.000 đồng

 

Xe Toyota Cressida 12A-00246

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

70.000.000 đồng

 

Xe Toyota 12A-3711

Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Lãng;

135.000.000 đồng

 

Xe uoat 12A-3549

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lãng

35.000.000 đồng

 

Xe Toyota crona 12A-3864

Huyện ủy Văn Quan

130.000.000 đồng

 

Xe Vinaya3 12A-4156

Văn phòng HĐND&UBND huyện Lộc Bình

11.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

Xe uoat 12A-3595

Huyện ủy Bình Gia

10.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

Xe Vinaya3 12A-3946

Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Sơn

12.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

Tổng cộng giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 828.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giao cho Sở Tài chính ký hợp đồng với Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh - Sở Tư pháp, xây dựng quy chế đấu giá 3 vòng cho từng xe thực hiện đấu giá và phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản cho khách hàng trúng đấu giá.

2. Giao cho Sở Tài chính thu số tiền của khách hàng trúng đấu giá, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan theo quy định, số còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách tỉnh.

3. Điều chỉnh phụ lục tại Quyết định 931/QĐ-UBND thanh lý xe Trường Cao đẳng sư phạm thành “thanh lý xe Sở Giáo dục và Đào tạo đơn vị đăng ký xe ô tô và đơn vị quản lý và sử dụng xe ô tô Trường Cao đẳng Sư phạm”.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.        

 

Nơi nhận:                                                                                            

- Như trên;                    

- Các đơn vị có xe thanh lý;

- Các Sở: Tư pháp, Giao thông VT;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, TCHCSN.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:         /QĐ-UBND

(DỰ THẢO)

       Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô

thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

 
 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009;

Căn cứ Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số ......../TTr-STC       ngày ....../7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 Giao cho Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh - Sở Tư pháp, thực hiện phối hợp xây dựng quy chế đấu giá 3 vòng cho từng xe thực hiện đấu giá và phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản cho khách hàng trúng đấu giá. Thu số tiền của khách hàng trúng đấu giá, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan theo quy định, số còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách tỉnh.

Điều 3. Điều chỉnh phụ lục tại Quyết định 931/QĐ-UBND thanh lý xe Trường Cao đẳng sư phạm thành “thanh lý xe Sở Giáo dục và Đào tạo đơn vị đăng ký xe ô tô và đơn vị quản lý và sử dụng xe ô tô Trường Cao đẳng Sư phạm”.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                           

- Như Điều 3;                                                                           

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-  Các PVP UBND tỉnh,

các phòng: KTN, KTTH, TH;

-  Lưu: VT, KTTH (LTH).  

     

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 
 

 

 

                                                                

Phụ lục

Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước là xe ô tô thanh lý

của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tên xe thanh lý

Đơn vị quản lý, sử dụng

Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá

Ghi chú

Xe Toyota Cressida 12A-3666

Thành ủy Lạng Sơn

80.000.000 đồng

 

Xe Toyota Cressida 12A-3904

Huyện ủy Cao Lộc

95.000.000 đồng

 

Xe Mazda 12A-3784

Trường Cao Đẳng y tế

10.000.000 đồng

Xe 31/12/2017 hết niên hạn (hình thức bán thanh lý phá dỡ)

Xe Musso 602 EL 12A-3821

Hội Cựu Chiến binh tỉnh

65.000.000 đồng

 

Xe Toyota 12A-3996

Sở Giáo dục và Đào tạo

85.000.000 đồng

 

Xe Mazda 12A-3775

Trường Cao Đẳng Sư phạm

90.000.000 đồng

 

Xe Toyota Cressida 12A-00246

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

70.000.000 đồng

 

Xe Toyota 12A-3711

Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Lãng;

135.000.000 đồng

 

Xe uoat 12A-3549

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lãng

35.000.000 đồng

 

Xe Toyota crona 12A-3864

Huyện ủy Văn Quan

130.000.000 đồng

 

Xe Vinaya3 12A-4156

Văn phòng HĐND&UBND huyện Lộc Bình

11.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

Xe uoat 12A-3595

Huyện ủy Bình Gia

10.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

Xe Vinaya3 12A-3946

Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Sơn

12.000.000 đồng

Xe hiện không sử dụng được phải kéo

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn