Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 385,713

  IP của bạn: 54.226.55.151

  Thời gian: 2018-02-22 02:02:43

  Chi tiết:

   Hôm nay: 31

   Tuần này: 3123

   Tháng này: 13842

   Năm nay: 42351

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

Thứ Ba, 02/07/2017 - 07:38

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 


Số:  155  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


   Lạng Sơn, ngày  25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

          Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

          Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ tư: số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Lạng Sơn;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 08 /TTr-STC   ngày 20/01/2017,

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 như các biểu kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trường các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơinhận:                                                                        

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (b/c);    

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh;                          

- Các Ban HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB;

- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
12017 Bieu kem QD cong khai du toan.xls546.5 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn