Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 385,712

  IP của bạn: 54.226.55.151

  Thời gian: 2018-02-22 02:02:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 30

   Tuần này: 3122

   Tháng này: 13841

   Năm nay: 42350

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Thứ Năm, 02/02/2017 - 08:27

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 154  /QĐ-UBND

 

   Lạng Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

 

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có các khoản đóng góp từ nhân dân;

          Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XVI, kỳ họp thứ tư phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 09/TTr-STC    ngày 20/01/2017,

                                           QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 như các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm  thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh uỷ;          (bc)

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Trung tâm tin học – công báo;

- PVP UBND tỉnh, các phòng CV;

- Lưu: VT. KTTH (LTH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
12017 bieu cong khai QT nam 2015 lan 2.xls1.18 MB
12017 Bieu QT 15 2015.xls919.5 KB
12017 bieu QT 16 2015.xls1.07 MB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn