Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 463,898

  IP của bạn: 54.81.71.187

  Thời gian: 2018-04-24 10:14:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 463

   Tuần này: 6838

   Tháng này: 27277

   Năm nay: 120764

Kế hoạch Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Thứ Tư, 01/11/2017 - 16:33

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 45/KH-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

 

 


 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật về công tác văn thư, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến; xây dựng, phát hành văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định, phục vụ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, đảm bảo cho việc tra cứu được nhanh chóng, thuận tiện, dễ nhận biết, dễ khai thác; thực hiện tốt việc bảo quản an toàn các văn bản, hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

 Công tác văn thư, lưu trữ thực hiện đúng các trình tự, quy định về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

Công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cùng phối hợp tổ chức thực hiện tốt các quy định về việc soạn thảo, in sao và gửi văn bản đi, đến trong và ngoài cơ quan đúng quy định của pháp luật; sử dụng tài liệu lưu trữ trong cơ quan có hiệu quả, đúng quy định.

II. NỘI DUNG        

1. Công tác quản lý, chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ

1.1. Phổ biến, quán triệt và thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tới toàn thể công  chức, người lao động trong cơ quan, công chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ, như: Luật Lưu trữ năm 2011; Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND;  Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 02/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007. triển khai thực hiện văn bản số 822/HDVTLTNN ngày 26/8/ 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng; văn bản số 169/HDCVTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn về xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.

- Xây dựng Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh theo Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn. Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức; xây dựng nội quy kho lưu trữ cơ quan, văn thư cơ quan.

1.2. Xây dựng, ban hành văn bản về công tác văn thư lưu trữ

- Rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế của Sở có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ của Sở như: Quy chế làm việc của Sở; Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử; Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước…

- Xây dựng, ban hành Quy định về bảng thời hạn bảo quản, lưu trữ tài liệu của Sở.

          1.3. Công tác tổ chức cán bộ

          Bố trí công chức có trình độ nghiệp vụ để thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Sở.

          Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ của Sở. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ do cấp trên tổ chức.

          1.4. Kinh phí cho hoạt động văn thư lưu trữ

- Thường xuyên rà soát, mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ tài liệu hồ sơ công việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, kho lưu trữ của Sở; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ của Sở.

- Lập dự toán kinh phí trình Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Sở để chỉnh lý tài liệu của Sở.

2. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

2.1. Công tác văn thư

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nghiệp vụ công tác văn thư từ soạn thảo văn bản, đến ban hành văn bản trong toàn bộ thể công chức của Sở theo đúng quy định.

Thực hiện tốt việc quản lý công văn đi, công văn đến trên Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice đã triển khai tại Sở, quản lý hồ sơ, tài liệu bí mật nhà nước đúng quy định.

Hướng dẫn các phòng thuộc Sở thực hiện lập hồ sơ hiện hành và thực hiện việc giao nộp tài liệu vào bộ phận lưu trữ cơ quan tiếp nhận theo đúng quy định.

Sử dụng và bảo quản an toàn tuyệt đối với các loại con dấu của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thực hiện quản lý tài liệu mật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật của Nhà nước

2.2. Công tác lưu trữ

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức chỉnh lý tài liệu còn tích đống tại kho lưu trữ của Sở Tài chính, việc chỉnh lý tài liệu đảm bảo đúng các khâu về nghiệp vụ lưu trữ.

Thường xuyên sắp xếp các hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ để đảm bảo tra cứu, sử dụng hiệu quả kịp thời. Trang bị và sửa chữa đầu tư thêm các trang thiết bị bảo quản và các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn quy định. Đẩy mạnh ứng dụng tin học hoá vào nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; Thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị, tài liệu đã loại ra sau chỉnh lý; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy dịnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình tổ chức thực hiện tốt các quy định sau:

1. Thực hiện tốt quy định về việc soạn thảo, xử lý văn bản đi, đến đúng trình tự tại quy chế văn thư, lưu trữ  của Sở và các văn bản của Trung ương và địa phương hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thực hiện tốt việc quản lý văn bản đi, đến, đặc biệt là tài liệu mật tại đơn vị mình; quản lý con dấu; hồ sơ tài liệu lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; bố trí tủ đựng hồ sơ, tài liệu; kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ tránh hư hỏng, mất mát.

3. Tiếp tục Chỉnh lý Tài liệu để giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý. Thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật hiện hành.

          4. Văn phòng Sở tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

          5. Thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định.       

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ; Chi cục VTLT-SNV;                             

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh VP, phó CVP.                             

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

                                                                  

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn