Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 465,707

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-26 10:40:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 537

   Tuần này: 6147

   Tháng này: 29087

   Năm nay: 122574

Quyết định Về việc thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 12/30/2016 - 13:58

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

 


Số: 184 /QĐ-STC   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý

và sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

 


 

         

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2054/KL-STC ngày 08/12/2016 của Giám đốc sở Tài chính Kết luận Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng năm 2014 và năm 2015;

Xét đề nghị  của Trưởng Đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi số tiền 143.080.700 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu không trăm tám mươi nghìn bẩy trăm đồng chẵn) khoản tiền sai phạm qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 30/12/2016 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý, số tài khoản 3941.0.1062637.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước Lạng Sơn và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 30/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Chánh thanh tra sở; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

   Nơi nhận:

 - UBND huyện Hữu Lũng;

- UBND tỉnh (B/c);

 - Thanh tra tỉnh;

 - Ban Nội chính Tỉnh Ủy;

 - Phòng TC - KH huyện Hữu Lũng;

 - Lãnh đạo Sở;

 - Các phòng thuộc Sở;

 - Văn phòng Sở, TTra Sở;

 - Lưu VT, Hồ sơ TTra.                                                                 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn