Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 465,703

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-26 10:39:35

  Chi tiết:

   Hôm nay: 533

   Tuần này: 6143

   Tháng này: 29083

   Năm nay: 122570

V/v Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016

Thứ Tư, 12/21/2016 - 14:09

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số:  2127 /STC-HCSN

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

                               Kính gửi:

                                         - Các Sở ban ngành, khối Đảng, Đoàn thể

                                         - UBND các huyện, thành phố.

 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính Về việc “Ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”; Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính Về việc Ban hành chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã; Thông tư số 146/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 17/01/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016;

Thực hiện công tác quản lý tài sản nhà nước theo quy định, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các Sở ban ngành, khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện chế độ báo cáo tài sản nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, cụ thể như sau:

 

1. Báo cáo tình hình chung trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016.

- Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện hạch toán và báo cáo đối với tất cả tài sản nhà nước (riêng tài sản đang thực hiện dự án kê khai riêng trong báo cáo) được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong năm 2016;

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong năm 2016;

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

- Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Báo cáo kê khai tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Kèm theo hồ sơ Báo cáo kê khai, biến động dữ liệu tài sản trong năm 2016 thuộc phạm vi quản lý để đăng nhập vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước, cụ thể:

- Hồ sơ TSNN báo cáo đăng ký kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung: các biểu mẫu 01-DK/TSNN, 02-DK/TSNN, 03-DK/TSNN theo Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

- Hồ sơ TSNN đề nghị thay đổi thông tin: (các trường hợp thay đổi tài sản nhà nước do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị tiêu hủy, bán hoặc thay đổi mục đích sử dụng của cấp có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản thay đổi tên gọi, chia tách, sát nhập, giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) báo cáo theo các biểu 04a-DK/TSNN, 04b-DK/TSNN, 04c-DK/TSNN, 04d-DK/TSNN theo Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

Riêng các huyện, thành phố đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố đã được phân quyền quản lý, sử dụng Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Thực hiện cập nhật thông tin tài sản, báo cáo kê khai (gồm nhà, đất, ô tô và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0 tính đến ngày 15/2/2016; kết quả thực hiện kê khai tài sản nhà nước và cập nhật số liệu tăng giảm tài sản năm 2016 của các huyện, thành phố, in trực tiếp từ Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo mẫu số 2C/ĐKTS (Báo cáo in phần 1 và phần 3, chi tiết tài sản đến bậc 1, gửi Sở Tài chính).

Báo cáo công tác kiểm kê tài sản nhà nước năm 2016.

Thực hiện Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện như sau:

3.1. Thực hiện việc kiểm kê và rà soát đánh giá toàn bộ tài sản cố định do đơn vị quản lý sử dụng theo quy định.

3.2. Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ năm 2016 theo Mẫu số C53-HD  Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính (theo phụ lục đính kèm).

4. Báo cáo thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị mình, đồng gửi báo cáo đến cơ quan tài chính với các nội dung sau:

- Tình hình triển khai thực hiện công khai Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định;

- Kết quả xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổng hợp tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính.

- Tình hình chấp hành quy định về mua sắm tài sản theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016.

- Đính kèm Báo cáo các Biểu mẫu từ số 01 đến số 6 theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Báo cáo việc quản lý, sử dụng và xử lý của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Tài sản phải báo cáo kê khai là: Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án (nếu có); ô tô các loại (nếu có); các tài sản khác đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính. Mẫu biểu kê khai được quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 về việc quy định quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

6. Trung tâm Nước và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn - trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, báo cáo kết quả tăng, giảm trên hệ thống phần mềm Quản lý Công trình nước sạch và việc bàn giao công trình nước sạch tập trung nông thôn theo Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/02/2017.

- Báo cáo tình hình kê khai lập, biến động và quản lý Công trình nước sạch, Hồ sơ tài sản Công trình nước sạch địa phương năm 2016.

7. Sở Giao thông Vận tải tỉnh, báo cáo kết quả đăng nhập và tăng, giảm trên hệ thống phần mềm Quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/02/2017.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 9 Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

-Báo cáo tình hình kê khai lập, biến động và quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, Hồ sơ tài sản hạ tầng đường bộ địa phương năm 2016.

Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các Sở ban ngành, khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, quan tâm chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện báo cáo các nội dung nêu trên gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/02/2016 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định.

 (Các biểu mẫu báo cáo gửi trên hệ thống eoffice hoặc lấy trên website của Sở Tài chính: http://www.langson.gov.vn/tc/ hình thức gửi báo cáo bằng văn bản và gửi qua thư điện tử (mail) theo địa chỉ: lhcuong@langson.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị trao đổi qua Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính, số điện thoại: 0253.877056./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Trung tâm Nước và VSMT nông thôn tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, Thanh tra Sở;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;

- Phòng TC-KH các H, TP;

- Phòng TH&TK đăng lên trang wedsite Sở;

- Kế toán Sở;

- Lưu: VT, TCHCSN;

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

Đính kèmDung lượng
mau bao cao.rar59.7 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn