Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 465,705

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-26 10:39:56

  Chi tiết:

   Hôm nay: 535

   Tuần này: 6145

   Tháng này: 29085

   Năm nay: 122572

Quyết định Về việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 12/14/2016 - 10:38

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 167 /QĐ-STC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý

và sử dụng ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2026/KL-STC ngày 06/12/2016 của Giám đốc sở Tài chính Kết luận Thanh tra công tác quản lý ngân sách huyện Đình Lập;

      Xét đề nghị  của Trưởng Đoàn thanh tra,

                         

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Thu hồi số tiền 425.081.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm triệu không trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn) khoản tiền sai phạm qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 15/12/2016 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý, số tài khoản 3941.0.1062637.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước Lạng Sơn và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 15/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Chánh thanh tra sở; Chủ tịch UBND huyện Đình Lập; Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                             

 - UBND huyện Đình Lập;

 - UBND tỉnh (B/c);

 - Thanh tra tỉnh;                                                           

 - Ban Nội chính Tỉnh Ủy;

 - Phòng TC - KH huyện Đình Lập;

 - Lãnh đạo Sở;

 - Các phòng thuộc Sở;

 - Văn phòng Sở, TTra Sở;

 - Lưu VT, Hồ sơ TTra.                                                                  

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn