Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 465,706

  IP của bạn: 54.80.115.140

  Thời gian: 2018-04-26 10:40:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 536

   Tuần này: 6146

   Tháng này: 29086

   Năm nay: 122573

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 12/13/2016 - 16:29

UBNDTỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 
   

Số: 2088 /KH-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

        Lạng Sơn,  ngày 13 tháng 12  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 
   

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh, về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp. Nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

- Tăng cường trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

            II . NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Số

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản QPPL

1

Xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; Đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC (theo biểu mẫu, quy định)

Các phòng chuyên môn có TTHC

Văn phòng

Trong năm 2017

2

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Trong năm 2017

II

Công bố, công khai, thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC

1

Kịp thời lập hồ sơ trình công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.. thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Thường xuyên

2

Kiểm tra chất lượng hồ sơ trình công bố

Văn phòng

Văn phòng

Thường xuyên

3

Hoàn chỉnh hồ sơ trình công bố, trình Chủ tịch UBND ban hành

Văn phòng

Các phòng chuyên môn có TTHC

Thường xuyên

4

Cập nhật hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Văn phòng

Các phòng chuyên môn có TTHC

Thường xuyên

5

Niêm yết, công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Văn phòng

Các Phòng thực hiện TTHC

Thường xuyên

III

Rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Lập kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017

Văn phòng

Các phòng chuyên môn có TTHC

Quí I/2017

2

Triển khai, thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

Văn phòng

 

Các phòng chuyên môn có TTHC

Theo Kế hoạch

3

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát

Văn phòng

Các phòng chuyên môn có TTHC

Theo Kế hoạch

4

Xây dựng dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC

Văn phòng

Các phòng chuyên môn có TTHC

Theo Kế hoạch

IV

Thực hiện Kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Thường xuyên

2

Thực hiện chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Thường xuyên

V

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

1

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC tại các đơn vị, phòng, ban thực hiện giải quyết TTHC trực thuộc Sở Tài chính

 Văn phòng

 

Các phòng chuyên môn có TTHC

Thường xuyên

VII

Tổ chức tập huấn, hội thảo

1

Tổ chức tập huấn công tác KSTTHC tại Sở Tài chính

Văn phòng

 

Sở Tư pháp

Thường xuyên

VIII

Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC. Nhập liệu báo cáo điện tử theo quy định.

Văn phòng

 

Các phòng chuyên môn có TTHC

Định kỳ 6 tháng, 1 năm

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch này của Sở Tài chính, Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở.

          2. Để đảm bảo về tiến độ thời gian theo quy định, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

3. Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 theo các văn bản sau: Thông tư số 167/2012/TT-TC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định lập Dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

4. Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Trưởng các Phòng thuộc Sở kịp thời phản ánh báo cáo Giám đốc (qua Văn phòng là đơn vị đầu mối) để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh ( b/cáo);

- Sở Tư pháp (b/c);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Thanh tra Sở;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn