Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 462,096

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:35:03

  Chi tiết:

   Hôm nay: 435

   Tuần này: 8299

   Tháng này: 25469

   Năm nay: 118956

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017

Thứ Ba, 12/13/2016 - 14:41

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 
   

Số: 160 /QĐ - STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

        Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2016                 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017

 

 
   

 

 


 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tại tờ trình số 26/TTr-TTra ngày 09 tháng 12 năm 2016, Về phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017, gồm 06 cuộc thanh tra ( có biểu danh mục chi tiết kèm theo ).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3; (TH)                                        

 - UBND tỉnh Lạng Sơn; (BC)

 - Thanh tra Bộ Tài chính; (’’)

 - Thanh tra Tỉnh;              (’’)

 - UBND huyện Bình Gia;

 - UBND huyện Lộc Bình;

  - UBND huyện Bắc Sơn;                           

 - UBND huyện Văn Lãng;

 - UBND thành phố Lạng Sơn;

 - Sở Nông nghiệp và PTNT;

- VP, TTra, Các phòng thuộc sở;

 - Phòng TC-KH các huyện, thành phố;                                  Lưu VT.

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Đính kèmDung lượng
DANH MUC KE HOACH THANH TRA TAI CHINH NAM 2017.doc43.5 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn