Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 462,094

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:34:47

  Chi tiết:

   Hôm nay: 433

   Tuần này: 8297

   Tháng này: 25467

   Năm nay: 118954

Phát động thi đua Thực hiện phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 12/01/2016 - 10:24

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 
   

 

Số: 1364/PĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

Lạng Sơn, ngày 24  tháng 8 năm 2016

 

 

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức

 xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

 

 
 

Hưởng ứng phong trào thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động tại Văn bản số 789/PĐ-UBND ngày 17/8/2016 với chủ đề: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020’’;

Nhằm mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 một cách thiết thực và hiệu quả, Giám đốc Sở Tài chính phát động phong trào thi đua toàn bộ công chức và người lao động Sở Tài chính với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho tới toàn thể công chức,  người lao động ngành Tài chính tỉnh Lạng Sơn các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020, các văn bản về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Nghị quyết số 20 - NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020… Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tạo nhận thức chung và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Tài chính và góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tài chính, ngân sách có liên quan đến xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

2.1. Tham mưu cho UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020.

Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng năm.

2.2. Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ công chức và người lao động trong cơ quan đề xuất sáng kiến, giải pháp, chính sách trong lĩnh vực tài chính, ngân sách góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2.3. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về quản lý tài chính, kế toán cho Chủ tài khoản và công chức Tài chính – Kế toán xã, phường, thị trấn góp phần phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

2.4. Phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để từng bước nâng cao trình độ đạt chuẩn theo quy định.

2.5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra hướng dẫn các huyện, các xã trong việc báo cáo thanh toán, giải ngân, quyết toán vốn đầu tư xây dựng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, cũng như tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở.

3. Lựa chọn, đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để công chức, và người lao động học tập và noi theo.

4. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để cổ vũ, động viên phong trào thi đua trong toàn ngành.

Để phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới” giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả thiết thực. Giám đốc Sở Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính. Đề nghị toàn thể công chức và người lao động nhiệt liệt hưởng ứng và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng nông thôn tỉnh Lạng Sơn ngày càng đổi mới và phát triển./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Cụm TĐ các cơ quan tham mưu TH;

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở;

- Lưu: VT.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

     

 

Đoàn Thu Hà

 

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn