Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 462,098

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:35:30

  Chi tiết:

   Hôm nay: 437

   Tuần này: 8301

   Tháng này: 25471

   Năm nay: 118958

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/ 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ

Thứ Hai, 11/28/2016 - 14:30

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH


Số 1951/QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/ 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ

 

Căn cứ công văn số 224-CV/BNCTU, ngày 18/11/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng sơn, về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng sơn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 – 2020.

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Ngăn chăn, phòng ngừa tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực, các bộ phận, các phòng chuyên môn đảm bảo ổn định về chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của cơ quan, tập trung vào những bộ phận, những phòng dễ xẩy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị.

II. Nội dung triển khai

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Lạng sơn về Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 29/9/2006, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ, công chức để mọi người hiểu rõ và tự giác chấp hành.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong liêm chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới  đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên, chú trọng về giáo dục bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

3. Các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản đã ban hành về cơ chế, chính sách, chế độ,  nội quy, quy chế để thực hiện có hiệu quả công tác cải các hành chính, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch ở tất cả các bộ phận, các phòng chuyên môn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức để phòng ngừa tham  nhũng, nhất là đối với những vị trí dễ xẩy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan như công khai tài chính, công khai tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương trước thời hạn cán bộ, công chức và người lao động.

5. Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong công tác trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các lĩnh vực dễ xẩy ra tham nhũng, tiêu cực như các đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, ngăn chặn và kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện được qua thanh tra, kiểm  tra; nghiêm  túc xem  xét xử lý trách nhiệm đối vơí người đứng đầu đơn vị, phòng chuyên môn không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm  để xẩy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi mình quản lý.

7. Thực hiện tốt công tác Kê khai, kê khai bổ sung tài sản, thu nhập theo Nghị định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 cuả Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

8. Từng bước thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong Sở Tài chính thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

III. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này; kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức trong Sở Tài chính.

2. Các Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, hội viên trong tổ chức mình về thực hiện công tác phòng, chống, tham nhũng, đồng thời thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát để phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.                                                                          

          3. Giao cho Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tham mưu cho Đảng ủy Tài chính và Ban Giám đốc Sở Tài chính báo cáo đánh giá kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc sở;

- Thanh tra, Văn phòng;

- Công đoàn, Đoàn thanh niên,

- Hội Cựu chiến binh;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn