Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 463,897

  IP của bạn: 54.81.71.187

  Thời gian: 2018-04-24 10:14:46

  Chi tiết:

   Hôm nay: 462

   Tuần này: 6837

   Tháng này: 27276

   Năm nay: 120763

Quết định Về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 11/28/2016 - 14:22

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 
   

Số 148/QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

 
   

 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

           Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

           Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật thanh tra;

          Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ- CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 163/QĐ- STC ngày 10/12/2015 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2016;

          Căn cứ Quyết định số 124/QĐ- STC ngày 29/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2016;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra sở,

         

                                                QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

          - Thanh tra việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường.

          - Thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường .

          - Thanh tra công tác thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường.

- Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

* Thời kỳ thanh tra: Năm 2015 và các số liệu trước sau có liên quan đến nội dung thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Đào Văn Thành       - Phó Chánh thanh tra làm Trưởng Đoàn.

- Bà Nghiêm Thị Hà          - Phó Chánh thanh tra làm Phó Trưởng Đoàn.

- Ông Nguyễn Cao Thắng   - Chuyên viên làm thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Hà          - Chuyên viên làm thành viên.

* Thời hạn thanh tra: 20 (Hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật thanh tra.

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và các cơ quan có liên quan được quy định tại Điều 57, Điều 58 của Luật thanh tra: (Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra; chấp hành Quyết định thanh tra, cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra...).

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Đoàn Thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:                                                                                  

- Như điều 3;

- UBND tỉnh ( B/c );

- Thanh tra tỉnh;                                                                

- Lãnh đạo Sở TC;

- Các phòng thuộc Sở;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lộc;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn