Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 462,097

  IP của bạn: 54.198.134.104

  Thời gian: 2018-04-22 23:35:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 436

   Tuần này: 8300

   Tháng này: 25470

   Năm nay: 118957

Thông báo Tập huấn về ISO 9001 và xây dựng áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008

Thứ Sáu, 11/18/2016 - 08:33

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số  96 /TB-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày  17  tháng 11 năm 2016

 

 

                              

 

THÔNG BÁO

Họp tập huấn về ISO 9001 và xây dựng áp dụng, đánh giá nội bộ

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008

 

          Kính gửi:

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Sở Tài chính về triển khai  nhiệm vụ xây dựng áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Sở Tài chính.

Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về ISO 9001 và xây dựng áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008

Thành phần:

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài chính;

- Toàn thể công chức trong cơ quan.

- Thời gian:  7h45 ngày 19 tháng 11 năm 2016 (thứ bảy);

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính Lạng Sơn;

- Nội dung:

1. Tập huấn nghiệp vụ về ISO 9001 và xây dựng áp dụng, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008

- Chuyên gia tư vấn: Sở Tài chính mời Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đến giúp tập huấn.

2. Triển khai nội dung tham gia ý kiến về nâng cấp trang thông tin diện tử của Sở Tài chính ( Đồng chí Nguyễn Đức Toàn -Trưởng phòng tin học)

Kính mời các đồng chí đến dự đúng giờ./.

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn