Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 420,405

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-19 04:04:55

  Chi tiết:

   Hôm nay: 52

   Tuần này: 8023

   Tháng này: 25720

   Năm nay: 77159

Quyết định Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 07/31/2013 - 15:55

UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ TÀI CHÍNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Số:  133 /QĐ - STC                            Lạng Sơn,  ngày 30 tháng 7  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế  một cửa đối với việc Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 


 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tố cáo năm 2011 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2012.

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tố cáo ( có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2012);

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND  ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

 Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Thông báo số 138/TB-SNV, ngày 10/7/2013 của Sở Nội vụ Thông báo kết quả thẩm định nội dung quy định về thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế một sửa tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- UBND tỉnh;                     

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Trang thông tin điện tử Sở;

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng


 

Đính kèmDung lượng
133.PDF43.68 KB

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn