Liên kết websites

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 462,046

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:40:12

  Chi tiết:

   Hôm nay: 385

   Tuần này: 8249

   Tháng này: 25419

   Năm nay: 118906

Báo cáo công tác CCTTHC năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Thứ Hai, 01/28/2013 - 15:28

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401 /STC-BC

 

 

Lạng Sơn, ngày  24  tháng 12 năm 2012

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012,

Phương hương nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

 

          Thực hiện công văn số 17/SNV-CCHC ngày 05/5/2008 của Sở Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo quý kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; Công văn số 298/SNV-CCHC ngày 22/5/2012 của Sở Nội vụ V/việc đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Sở Tài chính báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012, cụ thể như sau:

           I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012.

          1. Công tác chỉ đạo điều hành.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm; Đảng ủy Tài chính đã chỉ đạo chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chuyên môn tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; công văn số 149/SNV-CCHC ngày 23/3/2012 của Sở Nội vụ V/v Hướng dẫn xây dựng Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm; Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bà tỉnh năm 2012. Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012.  

          2. Về cải cách thể chế.

- Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/11/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2012; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh năm 2012; Quyết định số: 1225/QĐ-UBNDngày 28/8/2012, Bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2012; Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Sở Tài chính đã rà soát bổ sung, điều Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2012 và  Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 20 VBQPPL (Quyết định) và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (18 Nghị quyết) về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, quản lý tài sản, phí và lệ phí ..., các thể chế đó đã bước đầu phát huy hiệu quả và tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nhằm nâng cao chất lượng của văn bản được ban hành.

- Rà soát các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực của Sở Tài chính trình ban hành năm 2012. Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Tư pháp tự kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ  01/10/2011 đến hết ngày 15/8/2012 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 31 văn bản; và 60 văn bản liên quản đến phí, lệ phia thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đến ngày 15/8/2012 còn hiệu lực. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung văn bản QPPL cho phù hợp với thực tiễn với điều kiện của tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành.

- Đề xuất, đăng ký chương trình làm việc năm 2013:

+ Đề xuất với UBND tỉnh các nội dung cần trình, xin ý kiến và đăng ký vào chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2013.

+ Đăng ký các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp trong năm 2013 của HĐND tỉnh khóa XV.

+ Đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình,… thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh cần trình tại các phiên họp UBND tỉnh trong năm 2013.

          3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

          Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, điều chỉnh biên chế đối với các Phòng thuộc Sở một cách hợp lý, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh, xây dựng cơ cấu công chức phù hợp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

            - Trong năm 2012, hoàn thành xây dựng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy hoạch chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở giai đoạn 2015 – 2020;  theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở, Trình bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở, bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng, bổ nhiệm mới 02 Trưởng phòng, 05 Phó trưởng phòng, điều chuyển 02 phó trưởng phòng, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy hoạch và đúng quy trình quy định của Trung ương và của tỉnh.

            - Công  tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức: cử công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh: Đối tượng 2 là 01, đối tượng 3 là 04, đối tượng 4 là 9, đối tượng 5 là 9 cán bộ, công chức;

            Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính ngân sách xã cho cán bộ công chức thuộc sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, cán bộ làm công tác Tài chính, kế toán các xã, phường thị trấn cho 280 cán bộ, công chức; 01 lớp tập huấn phần mền Quản lý ngân sách 8.0 cho 47 cán bộ công chức của Sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; 01 lớp tập huấn TABMIS 60 cán bộ công chức của Sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.  

          4. Cải cách tài chính công.

          Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ về tài chính; biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho cơ quan: Sở Tài chính đã thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan; trong 6 tháng đã sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản theo quy định của nhà nước. Trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở Tài chính đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

          Thực hiện công khai sử dụng kinh phí, sử dụng tài sản cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Hiện đại hóa nền hành chính.

- Thực hiện Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2007-2010, (đã được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh). Sở Tài chính triển khai, xây dựng áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 kèm theo Quyết định số: 1090/QĐ-TĐC.

            Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định. Tiếp tục triển khai hoạt động hiệu quả trong giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài chính theo chủ trương của Chính phủ và của UBND tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính đã xây dựng Đề án và được UBND tỉnh ban hành Quyết định 1585QĐ/UBND, ngày 30/10/2006,  Về việc phê duyệt dự án Phát triển hệ thống thông tin ngành Tài chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010. Qua việc triển khai Dự án phát triển hệ thống thông tin ngành tài chính đến năm 2010, về trang thiết bị thông tin của cả hệ thống ngành đã được nâng cao, nối mạng đến tất cả các phòng trong sở, các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan trong hệ thống. Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành hoạt động của cơ quan: Tất cả cán bộ công chức chuyên môn, nghiệp vụ đều sủ dụng thành thạo máy vi tính trong công việc, các phòng ban thuộc Sở đều đã được trang bị máy vi tính cho cán bộ, công chức chuyên môn, đã thiết lập mạng nội bộ và nối mạng intenet; và triển khai phần mền văn phòng điện tử e0ffice tại Sở Tài chính; Thực hiện cài đặt, ứng dụng các phần mềm quản lý ngân sách 7.0, 8.0; phần mềm kế toán, phần mềm dự toán để thẩm tra quyết toán đầu tư XDCB ...; bố trí 2 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Tiếp tục xây dựng Đề án Phát triển hệ thống thông tin ngành Tài chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

            Tiếp tục thực hiện Quyết định số 411/QĐ-BTC ngày 02/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng Chương trình quản lý, đăng ký tài sản Nhà nước phiên bản 1.0. Sở Tài chính đã triển khai đến các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố, Sở Tài chính đã phân quyền cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý đăng nhập dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0; Sở Tài chính trực tiếp làm đầu mối tổng hợp chung và chi tiết các đơn vị; Phân quyền cho 11 Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố và 03 Sở, ngành là Sở Y tế, Sở Giáo dục & đào tạo, Sở Nông nghiệp & PTNT.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2538/QĐ-BTC, ngày 16/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Triển khai diện rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) trên phạm vi toàn quốc. TABMIS là 1 trong 3 khâu cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của dự án “Cải cách Quản lý Tài chính công” với mục tiêu: Hiện đại hóa công tác QLNS từ khâu lập kế hoạch, thực hiện dự toán ngân sách, báo cáo ngân sách nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công và hạn chế tiêu cực trong sử dụng ngân sách. Đây là dự án của Bộ Tài chính nằm trong mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 để xây dựng và triển khai Dự án Cải cách Quản lý tài chính công, trong đó có cấu phần TABMIS nhằm hiện đại hóa công tác quản lý Ngân sách.

            6. Về thực hiện cơ chế một cửa.

          Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng chính phủ. Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số: 37/QĐ-STC ngày 12/3/2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số: 38/QĐ-STC ngày 13/3/2008 về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Theo đó tại Sở Tài chính có 02 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa:

+ Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

            Về  Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quá trình thực hiện có nhiều vướng mắc thực hiện không có hiệu quả. Sở Tài chính đang rà soát sửa đổi lại Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

            Để tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Sở Tài chính đang triển khai đến các phòng chuyên môn xem xét rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã có báo cáo kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh, số 195/BC-STC ngày 15/8/2012 đang chờ phê duyệt. Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hàn; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 , công bố ban hành 04 TCHC mới ban hành và 02 TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

            II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013.

            Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hàng chính năm 2013. Sở Tài chính đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện cụ thể như sau:

            Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên 6 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

            Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, ban hành Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

            Sở Tài chính tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành thể chế về lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, quản lý tài sản, phí và lệ phí ..., theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013; Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh năm 2013; Thực hiện đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nhằm nâng cao chất lượng của văn bản được ban hành.

            Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Sở Tài chính năm 2013 theo văn bản số 697/SNV-TCBC, ngày 04/10/2012 của Sở Nội vụ; thành lập Phòng Pháp chế của Sở theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh V/v thành lập Phòng Pháp chế ở các cơ quan chuyên môn, cơ quan QLNN thuộc UBND tỉnh.

            Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, đồng thời phải có các cơ chế để nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong việc thực thi công vụ.

            Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu thực hiện phân cấp quản lý ngân sách, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

            Nền hành chính nhà nước cần tiếp tục được hiện đại hóa, nâng cao được cơ sở vật chất phục vụ cho công tác, đổi mới được lề lối, kỷ cương và phương thức làm việc, giảm được giấy tờ hành chính, thông tin được nhanh chóng chính xác. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của ngành đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.     

 Sở Tài chính xin báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2013./.

  Nơi nhận:    

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở;

- Chánh, Phó VP;       

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thắng

 

Các sở, ngành, huyện, TP

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: số 02, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Điện Thoại: (0205).3 870144    Fax: (0205).3 878012

Email: stclangson@mof.gov.vn