Sở Ban Ngành

Link Website

Nội quy, quy chế

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/QĐ-VPBCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2011
của Chánh Văn phòng BCĐ về PCTN tỉnh Lạng Sơn)
_________________________________________
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh (gọi tắt là Văn phòng BCĐ).
2. Cán bộ, công chức, người lao động (CC, NLĐ) thuộc Văn phòng BCĐ và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Văn phòng BCĐ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Văn phòng BCĐ
   1. Văn phòng BCĐ làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao cho một phòng, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính.
   3. Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
   4. Cán bộ, CC, NLĐ không được tự ý công bố những thông tin nội bộ hoặc các yêu cầu bảo mật thông tin theo chế độ bảo mật đã được quy định.
   5. Đảm bảo dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng.
1. Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ là người đứng đầu Văn phòng BCĐ, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước BCĐ, Trưởng BCĐ và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định cho Văn phòng BCĐ.
2. Thực hiện việc uỷ quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban: triệu tập họp đột xuất hoặc theo yêu cầu với các cơ quan, đơn vị, cá nhân, in sao các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra về PCTN, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban gửi các cấp, các ngành trong tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.
3. Xem xét và xử lý công văn, tài liệu, thông tin gửi đến BCĐ, Văn phòng BCĐ hàng ngày, tổng hợp báo cáo với Trưởng Ban hoặc chuyển cho các phòng của Văn phòng BCĐ để xử lý. Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác phát hành các văn bản của BCĐ và Văn phòng BCĐ.
4. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, CC, NLĐ thuộc thẩm quyền theo quy định. Phân công nhiệm vụ, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, CC, NLĐ trong cơ quan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện kỷ luật hoặc điều chuyển đối với cán bộ, CC, NLĐ năng lực trình độ yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nội quy, quy chế cơ quan hoặc để có dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan.
5. Phân công Phó Chánh Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác của Văn phòng BCĐ. Nếu Chánh Văn phòng đi công tác vắng thì uỷ quyền cho Phó Chánh Văn phòng giải quyết, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng uỷ quyền cho các Trưởng phòng một số công việc cụ thể theo thẩm quyền; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng hoặc do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ giao.
6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Trưởng BCĐ về tình hình và kết quả hoạt động của Văn phòng BCĐ.
7. Chủ tài khoản của cơ quan Văn phòng BCĐ.
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng
1. Thực hiện việc Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ một số lĩnh vực công tác cụ thể của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng, trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm về những công việc do mình giải quyết.
2. Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chánh Văn phòng có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành các phòng thuộc Văn phòng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Công việc do Phó Chánh Văn phòng phụ trách trực tiếp báo cáo Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng, tổng hợp công việc trong tuần và báo cáo tại cuộc họp giao ban tuần tiếp theo của Văn phòng BCĐ.
4. Phó Chánh Văn phòng được ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo các lĩnh vực công tác được phân công hoặc được uỷ quyền.
Chương III
PHẠM VI TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ
1. Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng BCĐ có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các chuyên viên, người lao động. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Văn phòng BCĐ và các Thành viên BCĐ theo nhiệm vụ được phân công, Trưởng phòng ngoài nhiệm vụ cụ thể được phân công còn chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động và kết quả công tác của phòng.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-VPBCĐ ngày 21/5/2010 của Văn phòng BCĐ.
Điều 6. Phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ
1. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và kết quả công tác của phòng trước Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ và trước pháp luật về hoạt động của phòng được giao phụ trách; chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng về chế độ chuyên viên được trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Văn phòng BCĐ và Thành viên BCĐ, còn có nhiệm vụ sau:
1.1. Thực hiện quản lý cán bộ, tổ chức hiệu quả các công việc của phòng;
1.2. Chủ động phối hợp với phòng chuyên môn khác thuộc Văn phòng về việc cung cấp thông tin và trao đổi nghiệp vụ để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Trưởng phòng phải báocáo lại Lãnh đạo Văn phòng xem xét, giải quyết;
1.3. Chủ động thu thập thông tin, nghiên cứu tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của phòng được phân công phụ trách;
1.4. Điều hành hoạt động của phòng; duy trì kỷ luật lao động, quản lý cán bộ; xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong phòng;
1 5. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức trong phòng hàng năm theo quy định;
2. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng giao phụ trách một số công việc cụ thể của phòng, thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Văn phòng về công việc đó; khi Trưởng phòng đi vắng, Phó trưởng phòng được uỷ quyền điều hành công việc của phòng và có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng về những công việc đã giải quyết.
Điều 7. Trách nhiệm của cán bộ, CC, NLĐ
1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng giao theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi.
3. Thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; các quy định của Văn phòng BCĐ.
Chương IV
PHẠM VI TRÁCH NHIỆM VÀ QUY ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ
Điều 8. Công tác cải cách hành chính
Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ là người phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng BCĐ.
Điều 9. Quy định về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh
Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-VPBCĐ ngày 21/5/2010 của Văn phòng BCĐ.
Điều 10. Chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp
1. Lãnh đạo Văn phòng, các Phòng chuyên môn và các chuyên viên phải nắm chắc yêu cầu về nội dung, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng để truyền đạt, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện chương trình công tác đã đề ra.
2.Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm giúp Phó Trưởng Ban thường trực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp (chương trình cuộc họp, gửi giấy mời cho các thành viên BCĐ và thành phần mời dự họp khác); chuẩn bị tài liệu họp và ghi biên bản cuộc họp.
3. Trưởng, Phó các phòng và chuyên viên được dự họp BCĐ, các cuộc họp, buổi làm việc, trường hợp vắng mặt phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng; ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp để triển khai thực hiện liên quan đến lĩnh vực công việc được phân công; phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm soạn thảo Thông báo kết luận trình Trưởng Ban thông qua, trình Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng duyệt ký, ban hành.
Điều 11. Quản lý và xử lý văn bản đến
Văn bản gửi đến BCĐ, Văn phòng BCĐ phải qua văn thư. Văn thư có trách nhiệm chuyển Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ xem xét, xử lý, sau đó vào sổ công văn đến và chuyển cho chuyên viên nghiên cứu, đề xuất ý kiến xử lý với Lãnh đạo Văn phòng BCĐ. Công văn mật, điện mật phải xử lý, theo dõi riêng theo quy định.
Điều 12. Ban hành và quản lý văn bản đi
Văn bản gửi đi phải qua văn thư vào sổ đăng ký công văn đi và phát hành theo quy định; trước khi phát hành văn bản, văn thư có trách nhiệm kiểm tra lần cuối và chỉ được phát hành những văn bản đã được Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Lãnh đạo Văn phòng ký ban hành. Đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Điều 13. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban, Lãnh đạo Văn phòng
Căn cứ vào các quyết định, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ có trách nhiệm chỉ đạo việc đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các công việc của chuyên viên thuộc phòng.
Chuyên viên có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo phòng và thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nếu phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp tháo gỡ với Lãnh đạo Văn phòng theo quy định.
Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo trong chỉ đạo điều hành
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả công việc tuần, tháng và dự kiến công việc tuần, tháng tiếp theo; xây dựng báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và các báo cáo đột xuất khác của Văn phòng; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các quy chế phối hợp; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, về thi đua khen thưởng và công tác khác được giao.
2. Phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm xây dựng các chỉ thị, đề án, thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch công tác; tiếp công dân, theo dõi các vụ việc tố cáo của công dân, báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) và đột xuất của BCĐ trình Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng xem xét, quyết định; và công tác khác được giao.
Điều 15. Chế độ họp của cơ quan
1. Thông tin, trao đổi và giao nhiệm vụ hàng ngày vào đầu giờ buổi sáng các ngày làm việc trong tuần.
2. Giao ban vào ngày đầu tuần để đánh giá kết quả công việc và xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuần tiếp theo.
3. Họp chuyên môn tháng 2 lần vào khoảng thời gian từ 01 - 05 và 25 - 30 hằng tháng để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn.
4. Họp sơ kết tháng, sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác năm để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan trong tháng, 6 tháng đầu năm và cả năm, triển khai nhiệm vụ tháng, 6 tháng cuối năm và năm sau.
5. Các cuộc họp khác khi cần thiết, theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban hoặc đề nghị của cán bộ, CC, NLĐ.
Điều 16. Chế độ bảo mật, lưu trữ công văn tài liệu
1. Thực hiện bảo mật, lưu trữ tài liệu theo các văn bản hiện hành quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh, của Văn phòng BCĐ.         Việc cung cấp thông tin của BCĐ, Văn phòng BCĐ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Văn phòng BCĐ đều phải được sự đồng ý của Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ.
2. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, các phòng trực thuộc phải sắp xếp tài liệu năm trước chuyển giao cho bộ phận lưu trữ của Văn phòng.
3. Cán bộ, CC, NLĐ Văn phòng BCĐ phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị máy vi tính, điện thoại được giao đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin theo quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng máy vi tính kết nối mạng internet để soạn thảo, lưu giữ văn bản mật, thông tin có yếu tố mật.
Điều 17. Chế độ quản lý lao động
1. Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo khi đi công tác hay nghỉ việc theo quy định và thông báo, uỷ quyền giải quyết công việc cho Phó Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng đi công tác hay nghỉ việc phải báo cáo Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng.
Trưởng, Phó Trưởng phòng khi đi công tác hoặc nghỉ việc phải báo cáo Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng về nội dung, thời gian và đề nghị người thay thế giải quyết công việc thuộc thẩm quyền (báo cáo trước 02 ngày, trừ đột xuất).
2.Chế độ nghỉ phép hoặc nghỉ khác của cán bộ, CC, NLĐ được giải quyết theo quy định. Khi nghỉ phép phải có đơn đề nghị, có ý kiến của Trưởng phòng trình lãnh đạo Văn phòng duyệt và gửi Phòng Hành chính - Tổng hợp để theo dõi việc nghỉ phép.
3. Chế độ làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Nhà nước, trong đó cán bộ, công chức, người lao động làm thêm giờ báo cáo Trưởng phòng, Trưởng phòng đồng ý thì chấm công và thanh toán theo quy định.
Điều 18. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tài chính cơ quan
Các cán bộ, CC, NLĐ trong cơ quan phải thực hiện nghiêm túc Nghị định l30/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản và tài chính công, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 86A/QĐ-VPBCĐ ngày 28/9/2010 của Văn phòng BCĐ về PCTN tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công; và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thực hiện nếp sống văn hoá, duy trì cơ quan an toàn, văn minh, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng về trật tự nội vụ trong cơ quan.
Điều 19. Về lễ tân, tiếp khách
Văn phòng BCĐ chuẩn bị các điều kiện đón tiếp khách của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo đảm bảo trọng thị, an toàn. Bộ phận nhân viên trực hành chính của Văn phòng có nhiệm vụ theo dõi, đón tiếp, hướng dẫn khách đến cơ quan liên hệ công tác với thái độ chu đáo, văn minh, lịch sự; thực hiện tiếp nhận các giấy tờ liên hệ công tác, trực tiếp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để có ý kiến giao các phòng đón tiếp hoặc báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.
Điều 20. Chế độ khen thưởng, kỷ luật
1. Cơ quan và các phòng xây dựng tiêu chuẩn và duy trì thường xuyên phong trào thi đua nhằm tạo khí thế làm việc sôi nổi, khẩn trương trong cơ quan. Sau mỗi đợt phát động thi đua, có tổ chức bình xét thi đua và thực hiện khen thưởng kịp thời.
2. Cán bộ, CC, NLĐ nếu có các vi phạm thì tuỳ mức độ sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định.
3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, đề xuất, thực hiện quy trình, thủ tục xem xét khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, CC, NLĐ của cơ quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
Chương V
QUAN HỆ CÔNG TÁC
    Điều 21. Văn phòng BCĐ thực hiện mối quan hệ công tác với các cơ quan theo Điều 3 Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương PCTN.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    Điều 22. Quy chế này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, CC, NLĐ thuộc Văn phòng BCĐ để triển khai thực hiện.
   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có nội dung không phù hợp, Trưởng các phòng trực thuộc phản ánh qua Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng BCĐ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 335,003

  IP của bạn: 54.159.91.117

  Thời gian: 2018-06-25 09:11:01

  Chi tiết:

   Hôm nay: 135

   Tuần này: 3802

   Tháng này: 16377

   Năm nay: 94453

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn