Sở Ban Ngành

Link Website
Công tác nội chính

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...
Thực hiện nhiệm vụ giúp cấp ủy thẩm định các văn bản về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ khi được tái lập (6/2013) đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì thẩm định trên 10 văn bản và phối hợp thẩm định, đóng góp ý kiến xây dựng gần 100 văn bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ý kiến của Ban Nội chính tham gia được cơ quan chủ trì xây dựng văn bản đánh giá cao về trách nhiệm, nội dung, chất lượng và cơ bản được tiếp thu đầy đủ...

Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước qua thanh tra; đã chủ động ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra cấp huyện, kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra...

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 17/3/2008 về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 và những năm tiếp theo...

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016 - 2021; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017...

Ngày 24-3-2017, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam”. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và ông Dennis Curry, Trợ lý Giám đốc UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo...
Ngày 22/02/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017 yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Thông  qua quán triệt, tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh...
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và các văn bản hướng dẫn (Công văn số 535-CV/TU ngày 15/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), trong thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, phổ biến nội dung tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các đối tượng thuộc diện được phổ biến; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khi điều tra, xử lý vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên phạm tội theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị...

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Lương Văn Vượng, Phó Trưởng ban thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác nội chính năm 2016...  

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/8/2016, Đoàn kiểm tra số 5 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình thông qua kết quả kiểm tra đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư thường trực, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy, sáng ngày 16/8/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách tư pháp tại Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...

Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 09/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 799 bánh ma túy heroin do Chu Đình Tuyên (trú tại Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo ở nhiều tỉnh, thành tham gia, đặc biệt có các bị cáo là anh, em trong cùng gia đình, trong cùng dòng tộc. Các bị cáo đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, tập kết tại Lạng Sơn, sau đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ...
Trước tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có diễn biến phức tạp, để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 23-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Công văn số 276-CV/TU, ngày 29-7-2016 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ...

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 22-12-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị...

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, vừa qua, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lương Văn Đông, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020...

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh chính trị, an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp, bức xúc, tụ tập đông người. Các tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật...

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 11/7/2016, Đoàn giám sát - Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Vũ Văn Quang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh thông qua kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số văn bản về công tác nội chính...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 207,479

  IP của bạn: 54.81.59.211

  Thời gian: 2017-09-25 07:53:00

  Chi tiết:

   Hôm nay: 77

   Tuần này: 2326

   Tháng này: 7079

   Năm nay: 114838

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn