Sở Ban Ngành

Link Website

Lạng Sơn tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Hai, 21/05/2018 - 04:25

        Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Khắc phục được cơ bản những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; cán bộ, đảng viên đã tích cực tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được nâng lên; làm tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc triển khai đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh.

 

          Tuy nhiên, qua khảo sát, điều tra dư luận xã hội về niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện, kết quả vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; việc nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm còn hạn chế; việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa được nhiều; việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa thực sự hiệu quả...

 

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

 

       Để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đồng thời có giải pháp để giải quyết các kiến nghị, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm qua khảo sát, điều tra dư luận xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như sau:

 

          Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch 54-KH/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

         Hai là, tổ chức triển khai học tập có hiệu quả Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thường xuyên rà soát, bổ sung các chuẩn mực, đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lựa chọn những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2017

 

        Ba là, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế yếu kém của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên qua kiểm điểm. Tăng cường tính tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc kiểm điểm cần gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, cần tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; khắc phục tình trạng “dĩ hòa vi quý” trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

 

         Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. Rà soát, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhất là các biểu hiện của bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm; biểu hiện "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu"; biểu hiện thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội; biểu hiện sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; biểu hiện chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; biểu hiện quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản; khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

 

          Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 319, 320-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

      Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

       Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm.

 

                                                                                    Đức Thịnh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 437,762

  IP của bạn: 3.80.32.33

  Thời gian: 2019-01-20 02:50:47

  Chi tiết:

   Hôm nay: 38

   Tuần này: 2142

   Tháng này: 7559

   Năm nay: 7559

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn