Sở Ban Ngành

Link Website

Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018 - 13:37

       Năm 2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính; đã ban hành 24 văn bản tăng cường chỉ đạo về công tác nội chính trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường kiểm soát và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống các vi phạm về pháo; thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; rà soát các vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn; chỉ đạo bàn giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng theo đúng kế hoạch của Trung ương.

 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

       Các cấp uỷ đảng, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường triển khai các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tác động vào địa bàn; xử lý có hiệu quả những vấn đề có biểu hiện phức tạp nảy sinh về an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Kết quả, an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp, liên quan đến an ninh quốc gia. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo; các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nội chính năm 2017; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Nội chính và PCTN năm 2017

 

        Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các cấp, các ngành đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện; việc xử lý các hành vi vi phạm, sai phạm cơ bản được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật đảng, hành chính và kinh tế; trong năm, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp gây bức xúc trong xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 24.399,6 triệu đồng; cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi 6.908,3 triệu đồng, đã thu hồi được 6.517,9 triệu đồng, đạt 94,3%.

 

       Trong năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Qua rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án tham nhũng từ năm trước chuyển sang, kết quả 02 vụ án đã đưa ra xét xử sơ thẩm theo quy định của pháp luật (trong đó , 01 vụ án đã được đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo).

 

      Thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 01 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đến nay các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác số 1 đã được thực hiện, đã có báo cáo tiến độ và kết quả theo quy định và đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho kết thúc việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý đối với 03 vụ việc, 03 vụ án đã chỉ ra sau kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh năm 2016.

 

Nguyễn Mai Loan

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 437,272

  IP của bạn: 34.224.102.60

  Thời gian: 2019-01-17 21:07:28

  Chi tiết:

   Hôm nay: 252

   Tuần này: 2491

   Tháng này: 7063

   Năm nay: 7063

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn