Sở Ban Ngành

Link Website

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 07/12/2017 - 12:38

         Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực: Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; cơ bản đã khắc phục được những hạn chế chỉ ra trong Chỉ thị số 19-CT/TU. Việc tổ chức tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ có năng lực thực hiện công tác tiếp công dân, việc đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân được tăng cường; tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện, cơ bản đã được giải quyết kịp thời, triệt để. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; quá trình giải quyết đã chú trọng công tác đối thoại với công dân, vận dụng tối đa cơ chế, chính sách để giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng”, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết luật tiếp công dân

 

         Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có một số hạn chế, yếu kém cần phải được khắc phục, đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chưa chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm, thiếu kiểm tra đôn đốc. Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý, phân loại đơn thư có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, theo dõi tổng hợp thiếu chính xác, không phản ánh được đầy đủ, chính xác tình hình khiếu nại, tố cáo của cấp, ngành, cơ sở. Còn có một số vụ việc trong quá trình giải quyết chưa thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Việc thực hiện các quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật ở một số cấp, ngành chưa nghiêm túc; tổ chức thực hiện chưa kịp thời, dứt điểm. Công tác tiếp công dân ở một số huyện, xã còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế tiếp công dân và quy định về đối thoại trong giải quyết khiếu nại. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao.

 

        Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là: Chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức và công dân còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; thiếu kiểm tra, đôn đốc; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa chặt chẽ; ở một số nơi người đứng đầu có biểu hiện thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc không trực tiếp đối thoại với người khiếu nại theo quy định của pháp luật. Một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu trách nhiệm khi tiếp xúc, giải quyết các công việc của công dân, ch­ưa thực hiện đúng chính sách, pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện dự án đầu tư, làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về năng lực, trình độ. Công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước còn tình trạng buông lỏng, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên.

 

Thanh tra tỉnh Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

       Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên đây; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

       Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan.

 

       Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp và có chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng hợp lý. Cán bộ tiếp công dân phải am hiểu chính sách, pháp luật, phải có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tôn trọng dân, lắng nghe dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; bố trí trụ sở, phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân.

 

      Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc có đông người tham gia; hạn chế việc phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp; phấn đấu giải quyết cơ bản các vụ việc phức tạp, kéo dài trong năm 2017. Chủ động nắm tình hình, thống kê, nghiên cứu, phân tích các vụ việc bức xúc có thể tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” để có kế hoạch đối thoại, có biện pháp ngăn chặn, giải quyết dứt điểm không để công dân lợi dụng kích động khiếu kiện gây phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi pháp pháp luật của tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật.

 

        Chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định trong quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án và các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; có các giải pháp đồng bộ, thận trọng và chặt chẽ khi phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

       Đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng; tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp. Chủ động giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Tập trung kiện toàn, đổi mới và đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục để chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, hạn chế thấp nhất các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

 

       Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công dân. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

                                                                             Lương Đức Thịnh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 424,855

  IP của bạn: 54.236.180.104, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-12-19 21:46:46

  Chi tiết:

   Hôm nay: 690

   Tuần này: 5243

   Tháng này: 14526

   Năm nay: 184971

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn