Sở Ban Ngành

Link Website

Thành phố Lạng Sơn đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Sáu, 13/10/2017 - 19:50

      Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020, Thành ủy đã chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, qua đó công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ kinh tế, trính trị - xã hội tại địa phương, các văn bản mới ban hành được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng kế hoạch đã đề ra; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiện toàn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ thành phố đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Trong đó hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó tập trung vào một số hình thức tuyên truyền như sau:

 

        Thông qua hình thức tuyên truyền miệng: Thực hiện thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, các Câu lạc bộ và các buổi họp thôn, khối phố để phổ biến tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Tổng số đã tuyên truyền được 4.580 cuộc (Năm 2015 tuyên truyền 782 cuộc, năm 2016 tuyên truyền 2.330 cuộc, 6 tháng đầu năm 2017 1.468 cuộc).

 

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thành ủy Lạng Sơn

 

        Thông qua việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật”: Tổ chức triển khai ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, trong tuần lễ từ ngày 01/11 đến ngày 09/11 hằng năm, các phòng, ban chuyên môn, ban, ngành đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân các phường, xã đã triển khai ngày pháp luật với nhiều hình thức phong phú như tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tọa đàm; kiểm tra đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật; triển khai mô hình sinh hoạt Ngày pháp luật, thông qua các cuộc họp cơ quan, sao gửi tài liệu cho cán bộ, công chức tự nghiên cứu, trang bị máy vi tính có nối mạng Internet, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử Eoffice để đăng tải, sao lục các văn bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về ngày pháp luật, 100% các phòng, ban, ngành thành phố có trụ sở riêng đã treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, các địa điểm công cộng với nội dung "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"...

 

         Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh thành phố xây dựng chuyên mục “Pháp luật và đời sống” với thời lượng từ 04 đến 07 phút, được phát vào thứ tư và phát lại vào sáng thứ năm hằng tuần với các nội dung liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các phường, xã đã duy trì việc tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với số lượng từ 02 đến 03 buổi/01 tuần. Phối hợp tuyên truyền được 864 tin, bài về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tuyên truyền thông tin lưu động lồng ghép, biên tập và phát tin 41 cuộc, ước có khoảng trên 178.000 người nghe; tuyên truyền cổ động trực quan, treo 166 băng zôn, 84 khẩu hiệu tuyên truyền về các nội dung an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, 02 panô về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với Chi nhánh Viettel Lạng Sơn xây dựng 70 panô tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông đường bộ.

 

        Thông qua hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách, Ngăn sách  pháp luật, hoà giải ở cơ sở: Xây dựng Tủ sách pháp luật ở 100% các cơ quan đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân các phường, xã và Ngăn sách pháp luật ở 104 khối, thôn trên địa bàn với số lượng trung bình 100 cuốn sách/tủ. Bên cạnh Tủ sách truyền thống, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu pháp luật do các nhà mạng cung cấp và mạng Internet để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị mình. Thường xuyên bổ sung đầu sách pháp luật thiết yếu cho các tủ sách, ngăn sách pháp luật; đã cấp phát trên 9.834 cuốn sách, tài liệu pháp luật cho các Tủ sách, Ngăn sách trên địa bàn. Đến nay, các tủ sách pháp luật của 8 phường, xã đã có trên 200 đầu sách pháp luật; ngăn sách pháp luật của 104 khối, thôn được duy trì đảm bảo số lượng sách có từ 60 đến 70 đầu sách. Tủ sách, Ngăn sách pháp luật đã đáp ứng nguồn tài liệu cho cán bộ và nhân dân nghiên cứu, thực hiện.

 

        Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm, hiện nay trên địa bàn thành phố có 104/104 tổ hòa giải được bồi dưỡng về nghiệp vụ; Ủy ban nhân dân thành phố cấp phát cặp đựng tài liệu, bút, các biểu mẫu liên quan đến từng tổ hòa giải cơ sở. Uỷ ban nhân dân các phường, xã đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn. Đã hòa giải thành 252/360 vụ, đạt tỷ lệ 70%.

 

       Thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật: Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", kết quả thu nộp lên tỉnh 3.603 bài dự thi; Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; vận động được 64 Công đoàn cơ sở tham gia với 781 bài dự thi, đạt tỷ lệ cao. Các xã, phường tổ chức được 21 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như cuộc thi Bí thư chi đoàn giỏi khối, thôn; Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi; Liên hoan văn nghệ về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, thu hút 12.276 lượt người tham dự. Thông qua các cuộc thi đã góp phần trong việc truyền tải các quy định của pháp luật đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

 

       Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ: Thành lập 05 Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình tại phường Chi Lăng với 50 thành viên tham gia; Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như Câu lạc bộ “Bình đẳng giới”; “Hôn nhân - Gia đình” xã Mai Pha; Câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý” xã Quảng Lạc và phường Vĩnh Trại; Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm” xã Hoàng Đồng. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của Hội Nông dân xã Hoàng Đồng, xã Mai Pha và phường Vĩnh Trại; đến nay đã có 103 thành viên tham gia câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Thành Đoàn đã phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức sinh hoạt cho Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” xã Hoàng Đồng, Câu lạc bộ "Thanh niên hoàn lương", Câu lạc bộ “Sức sống trẻ” phường Đông Kinh, Vĩnh Trại thu hút trên 300 lượt đoàn viên và nhân dân tham dự.

 

       Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức khác: Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về y tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua công tác kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; các hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn. Tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn, diễn đàn, ký cam kết, cấp phát các văn bản luật, tờ rơi tuyên truyền các Luật, văn bản luật liên quan đến lĩnh vực ngành, tham mưu xử lý của các cơ quan, đơn vị.

 

       Có thể nói việc đổi mới các hình thức tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật tại thành phố Lạng Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời đưa các quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật đến với người dân. Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trên địa bàn thành phố không phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

                                                                                 

 

     Nguyễn Đức Trung

                                                                

_______________________________________________________________________

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,108

  IP của bạn: 54.156.39.245, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-10-18 11:05:01

  Chi tiết:

   Hôm nay: 112

   Tuần này: 3022

   Tháng này: 8119

   Năm nay: 146880

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn