Sở Ban Ngành

Link Website

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng

Thứ Ba, 13/12/2016 - 05:45

  Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 09/12/2016 Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 902-CV/TU, ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 783-CV/TU, ngày 26/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra cho thấy:

 

 Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, của cơ quan chức năng; tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý vụ việc sai phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong phạm vi, trách nhiệm quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cơ sở có lúc chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chưa quan tâm thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số đơn vị chưa thực hiện đồng bộ, đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; việc tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có lúc còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát tại một số xã, thị trấn về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Văn Vượng, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung kiểm tra, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; chú trọng thực hiện tốt việc công khai trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc phát hiện, xử lý hành vi sai phạm, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm, tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện việc xử lý vi phạm, sai phạm với xử lý kỷ luật về đảng và hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khuyến khích động viên nhân dân phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

 

Thiều Anh Khuyên

View by Date

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 420,236

  IP của bạn: 52.91.185.49, 192.168.1.4

  Thời gian: 2018-12-14 18:36:21

  Chi tiết:

   Hôm nay: 277

   Tuần này: 4828

   Tháng này: 9881

   Năm nay: 180326

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn