Sở Ban Ngành

Link Website

Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Hai, 05/12/2016 - 10:29

        Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Thông  qua quán triệt, tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, trưởng đoàn Giám sát thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại tỉnh Lạng Sơn

 

       Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, củng cố an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, mở rộng đối ngoại. Trọng tâm là coi trọng phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vận động thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự ở vùng cao, biên giới; đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, khuyến khích du lịch, dịch vụ phát triển. Chỉ đạo lực lượng chức năng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới phức tạp nảy sinh, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; lựa chọn đối tác, thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của nhà đầu tư, nhất là các dự án lớn, liên doanh với nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững và ổn định. Đồng thời, tăng cường tiềm lực cho sự nghiệp bảo vệ bảo vệ Tổ quốc, an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đặt ra trong tình hình hiện nay.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

        Nhận thức của người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ nội bộ. Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức chính trị ở cơ sở. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các phương án tác chiến, xử lý các tình huống liên quan an ninh, trật tự.

 

       Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nhân dân ở vùng cao, biên giới; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân. Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động phòng ngừa, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình, diễn biến các vụ việc để tham mưu, phối hợp giải quyết, trong đó chú trọng đối thoại với công dân, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động chống phá chính quyền, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, hạn chế khiếu nại vượt cấp lên Trung ương, góp phần tạo môi trường lành mạnh, phục vụ công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

       Công tác bảo đảm an ninh văn hóa, an toàn thông tin được quan tâm, chú trọng; thường xuyên rà soát, kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống thông tin của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn. Sửa đổi, bổ sung nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ, internet phù hợp thực tiễn; tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin truyền thông. Các loại hình thông tin, truyền thông đại chúng, in ấn, xuất bản, phát hành báo chí trên mạng viễn thông, internet hoạt động theo đúng quy định pháp luật, chấp hành đúng chủ trương, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động manh động. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được tăng cường và bảo đảm. Sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng trong sạch, vững mạnh nâng cao khả năng chiến đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                              

                                                                 Đức Thịnh

View by Date

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 207,475

  IP của bạn: 54.81.59.211

  Thời gian: 2017-09-25 07:52:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 73

   Tuần này: 2322

   Tháng này: 7075

   Năm nay: 114834

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn