Sở Ban Ngành

Link Website

Thông qua kết quả kiểm tra đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình

Thứ Hai, 29/08/2016 - 12:22

        Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/8/2016, Đoàn kiểm tra số 5 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình thông qua kết quả kiểm tra đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư thường trực, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Qua kết quả kiểm tra cho thấy:

 

         Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hằng năm ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền rà soát các văn bản quy định chế độ chính sách, nội quy, bổ sung quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo các định mức, tiêu chuẩn.

 

          Quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp với triển khai Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã, phường thị trấn giai đoạn 2013-2016”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp xã chấn chỉnh công tác tiếp công dân, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí trụ sở, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý, giải quyết được các vụ việc  nổi cộm phát sinh, các khiếu nại có tính chất đông người; cơ bản giải quyết được các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên.

 

Đồng chí Vũ Văn quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

 

         Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc đối tượng quản lý. Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

 

         Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan nội chính tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, do đó trong thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì, giữ vững, không có điểm nóng, phức tạp về an an ninh trật tự, tụ điểm cờ bạc, mại dâm, băng, nhóm tội phạm.

 

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình và cá nhân các đồng chí lãnh đạo huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung được kiểm tra, đồng thời đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện được các hành vi tiêu cực, tham nhũng; có lúc cấp ủy, chính quyền chưa tập trung chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, nên còn nhiều vụ việc chậm được giải quyết, số lượng đơn thư tồn đọng khá nhiều; việc chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình cơ sở còn yếu, nên còn để xảy ra một số vụ việc có biểu hiện phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

 

           Đồng chí Vũ Văn Quang, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình và cá nhân các đồng chí lãnh đạo huyện cần thực hiện tốt một số nội dung:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tội phạm, không để hình thành các tụ điểm, băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm trên địa bàn.

 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết các vụ việc đang thụ lý, không để tồn đọng kéo dài, gây phức tạp, tạo bức xúc trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Chu Đức Hiếu

View by Date

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 312,850

  IP của bạn: 54.224.91.58

  Thời gian: 2018-05-21 02:34:15

  Chi tiết:

   Hôm nay: 54

   Tuần này: 5646

   Tháng này: 24101

   Năm nay: 72258

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn