Sở Ban Ngành

Link Website

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PCTN, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Chủ Nhật, 02/10/2011 - 05:10

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
 
            A. LUẬT
            1.Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005
            2. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005
            3. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007.
            4. Luật Công chức, viên chức
            B. CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ
            1. Nghị định
- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP, ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Nghị định số 84/2006/NĐ-CP, ngày 18/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm HC trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,đơn vị do mình quản lý, phụ trách
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP , ngày 20/10/2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
- Nghị định số 37/2007/NĐ - CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
- Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, ngày 27/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
- Nghị định số 103/2007/NĐ-CP, ngày 14/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Nghị định số 19/2008/NĐ –CP ngày 14/02/2008, Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động PCTN.
- Nghị định số 65/2008/NĐ-CP, ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ( Thực hiện chức năng PCTN)
2. Nghị quyết
- Nghị quyết số 1039/2006/NQ- UBTVQH11, ngày 28/8/2006, về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
- Nghị quyết số 294A/2007/NQ - UBTVQH12, ngày 27/9/2007 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về PCTN.
- Nghị Quyết số 21/NQ - CP, ngày 12/5/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
3.Quyết định
- Quyết định số 30/2006/QĐ - TTg, ngày 06/02/2006, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Quyết định số 170/2006/QĐ - TTg, ngày 18/7/2006, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
- Quyết định số 1424/2006/QĐ - TTg, ngày 31/10/2006, của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
- Quyết định số 260/2006/QĐ - TTg, ngày 14/11/2006, của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ - TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
- Quyết định số 13/2007/QĐ - TTg, ngày 24/01/2007, của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quuyền hạn, tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTNQuyết định số 59/2007/QĐ - TTg, ngày 07/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước
- Quyết định số 64/2007/QĐ - TTg, ngày 10/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức.
- Quyết định số 179/2007/NĐ-CP, ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ NSNN theo phương thức tập trung.
- Quyết định số 85/2008/NĐ-CP, ngày 03/7/2008 của Thủ tướng CP ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại Khoản 11, Điều 6 - Nghị định số 37/2007/NĐ - CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
- Quyết định số 115/2008/NĐ-CP, ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
            4. Chỉ thị
- Chỉ thị số 26/2006/CT - TTg, ngày 01/8/2006, của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định.
- Chỉ thị số 20/2007/CT – TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
5. Thông tư
- Thông tư số 76/2006/TT - BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính Về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Thông tư số 98/2006/TT - BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thông tư số 101/2006/TT - BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thông tư số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
- Thông tư số 57/2007/TT - BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu, đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và Chi tiêu tiêp khách trong nước
- Thông tư số 63/2007/TT - BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước
- Thông tư số 103/2007/TT - BTC, ngày 29/8/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ - TTg, ngày 07/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước.
- Thông tư số 127/2007/TT - BTC, ngày 31/10/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 131/2007/TT - BTC, ngày 05/11/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước.
- Thông tư số 20/2008/TT -BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ phận giúp việc
6. Văn bản của các ngành Trung ương
- Quyết định 03/QĐ - BNV, ngày 26/02/2007 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
- Quyết định số 08/2007/QĐ – BTP ngày 16/7/2007 về việc ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành tư pháp.
- Thông tư số 08/TT- BNV ngày 01/10/2007 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/ 2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vi khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng NSNN, tài sản của Nhà nước.
- Thông tư số 2442/2007/TT - TTCP, ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn một số điều thi hành Nghị định số 37/2007/NĐ - CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT - TTCP - VKSNDTC - TANDTC - KTNN - BQP - BCA, ngày 19/11/2007 của Thanh tra Chính phủ - Viện KSND tối cao - Toà án NDTC - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an, quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN
- Quy chế phối hợp số 01/2008/QCPH - VPBCĐ TW -VKSNDTC - TANDTC - BCA, ngày 12/2/2008 của VP BCĐ TW về PCTN - Viện KSND tối cao - Toà án NDTC - Bộ Công an, Phối hợp trong việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
- Thông tư số 24/2009/TT - BXD, ngày 22/7/2009 của Bộ Xây Dựng, Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
 
 
 
Đính kèmDung lượng
PHAN I.doc4.42 MB
PHAN II.doc1.53 MB
PHAN III.doc1.46 MB

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 317,369

  IP của bạn: 54.158.194.80

  Thời gian: 2018-05-26 15:20:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 352

   Tuần này: 4746

   Tháng này: 28631

   Năm nay: 76788

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn